Vlada SBK: Sutra će biti održana 17. sjednica


 Sutra će u Travniku biti održana 17. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona.


                                                    DNEVNI RED
1. Prezentacija softwera za borbu protiv korupcije – Tim za borbu protiv
korupcije
2. Zapisnik sa 16 sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
Kanton
3. Mišljenje o inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u
Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo financija
4. Mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizciji i sistematizaciji radnih
mjesta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i
socijalne politike
5. Saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša,
povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja,
zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
6. Saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu i
rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih službenika –
Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se
mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog
osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona –
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o trošenju sredstava za materijalne
troškove – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za sufinanciranje
projekta „ Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Mediapan“ –
Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “subvencije privatnim
preduzećima i preduzetnicima – poticaj privredi“, – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “subvencije privatnim
preduzećima i preduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“, Sarajevo
halal fair 2019 – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “subvencije javnim
preduzećima“, JKP „Čistoća i zelenilo“ Jajce – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za JKP „Bašbunar“ za nabavku
metalnih kontejnera za komunalni otpad – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sufinanciranje
istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije
regionalnih puteva – Ministarstvo financija
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Ureda za
razmatranje žalbi – Ministarstvo financija
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu projekta za izgradnju
vodovoda u mjestu Volujak , općina Kreševo – Ministarstvo prostornog
uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za isplatu štete od zaštićene
divljači ( Sejad Škrobo) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za isplatu štete od zaštićene
divljači ( Nikola Kolovrat) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
20. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za uređenje i čišćenje rijeke
Lašve u naselju Turbe, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za izgradnju kanalizacije u mjestu
Vučipolje, općina Bugojno – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
22. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za zaštitu korita rijeke Mlave u
naselju Jehovac, općina Kiseljak– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
23. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za automatizaciju gradskog
vodovoda u općini Busovača– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva

24. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za izgradnju vodovoda u naselju
Vilenička, općina Novi Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa
zdravstvene zaštite životinja na epizootiološkom području KSB/SBK –
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera –
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sufinanciranje
sajma vlašićkog sira Mehurići 2019. i izložbe ovce pramenke Gostilj 2019.–
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe
Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za troškove
uručenja prekršajnih naloga – Ministarstvo unutarnjih poslova
30. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za
potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za rekonstrukciju prostorija u PS Kreševo
b) za izgradnju dimnjaka u PI Dobretići
c) za nabavku digitalne radio opreme
d) za nabavku baterija za radio stanice
e) za nabavku metalnih ormara
f) za izgradnju zgrade PS Kreševo
g) za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf
h) za poslove nadzora nad izgradnjom zgrade PS Kreševo
i) za poslove nadzora nad izgradnjom zgrade PS Donji Vakuf
j) za rekonstrukciju prostorija u zgradi MUP-a
31. Prijedlog odluka o zdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć u
liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Mirjana Matošević
b) Saudin Smajić
c) Slobodan Cakalin
d) Đulejman Karić
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja
za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara –
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za
potrebe Skupštine Kantona – predstavnik Skupštine

35. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva motornog vozila i
rashodovanju stalnog sredstva ( 2xodluke) – Kabinet premijera Kantona
36. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za nabavku roba i
usluga – Ured za javne nabavke
a) za usluge kolektivno osiguranja uposlenih
b) za nabavku i isporuku lož ulja
c) za nabavku ogrijevnog drveta
d) za nabavku pneumatika za motorna vozila
e) za nabavku mrkog uglja
37. Prijedlog odluka o poništenju postupaka za nabavku roba i usluga – Ured
za javne nabavke
a) poništenje postupka za usluge pranja vozila
b) poništenje postupka za autolakirerske i autolimarske usluga
c) poništenje postupka za vulkanizerske usluge
38. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za
autolakirerske i autolimarske poslove – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
39. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju štete od požara
(vlasnik objekta Zoran Bajo) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
40. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju štete od požara u
prostorijama Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja SBK – Kantonalna
uprava za civilnu zaštitu
41. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju štete od požara
(vlasnik objekta Adnan Bešlagić)) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
42. Izvještaj načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje o utrošku sredstava za
uređenje korita rijeke i izgradnju mosta u naselju Bistrica – Kantonalna uprava
za civilnu zaštitu
43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o
nabavci usluga decentraliziranog grijanja na drveni pelet za potrebe Općinskog
suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o
nabavci skenera za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo
pravosuđa i uprave
45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o
rekonstrukciji krova na zgradi SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
46. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o
izgradnji krova na zgradi STŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta

47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o
opremanju laboratorija kemije u MSŠ “Gornji Vakuf“ – Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta
48. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosati za nabavku računarske
opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
49. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku motornog vozila –
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
50. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola –
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
51. Saglasnost na novu relaciju za prijevoz učenika osnovnih škola –
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
52. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe MUP-a –
Ministarstvo unutrašnjih poslova
53. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku uredskog materijala i
papira za printanje za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
54. Saglasnost na Aneks 2 Ugovora o koncesiji za istraživanje i
eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu „Dolovi-Begova
Brezovača“ općina Novi Travnik – Ministarstvo privrede
55. Saglasnost na prijem pripravnika i volontera u Kantonalnom sudu u
Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
56. Saglasnost za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta „ viši
referent-tehnički tajnik“ u Stručnoj službi Vlade – Stručna služba Vlade
57. Saglasnost na Sporazum o isplati potraživanja po van sudskoj nagodbi za
nositelje pravosudnih dužnosti u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo
pravosuđa i uprave
58. Saglasnost za nastavak aktivnosti na implementaciji Pravilnika o
izvršenju rada za opće dobro na slobodi na području Srednjobosanskog kantona
– Ministarstvo pravosuđa i uprave
59. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog
mjesta – Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu
prema međunarodnom standardu
60. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za pružanje konsultanskih
usluga - Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu
prema međunarodnom standardu
61. Saglasnost za nabavku računarskog sustava MS office Microsoft 7 –
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
62. Izvještaj o trošenju sredstava za materijalne troškove za I. i II. kvartal
2019.g. – Ministarstvo financija
63. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu septembar 2019.
godine – Stručna služba

a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
64. Izvještaj o realzaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu
septembar 2019. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
65. Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu
Jakovljević i drugi protiv BiH – Ministarstvo pravosuđa i uprave
66. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora OŠ „Hasan Kjafija
Pruščak“ Donji Vakuf

                                                                                            PREMIJER KANTONA
                                                                                                  Tahir Lendo

pogledano 1194 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri