Vlada SBK-a održala posljednju sjednicu u 2019. godini
 
                                              SAOPĆENJE ZA JAVNOST
 
sa 29. sjednice Vlade SBK održane 31. 12. 2019.godine u Travniku
 
Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 28. redovne i 3. vanredne sjednice.
Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih
poslova, Vlada SBK je dala saglasnost na Prednacrt ID PP SBK 2005-2025.godina sa
tekstualnim i grafičkim prilozima urađenim od strane Nosioca izrade “IPSA” Instituta iz
Sarajeva. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana SBK 2005-2025 uslovljena je nizom
prethodnih aktivnosti vezanih za Izradu i praćenje stanja prostornog razvoja. Naime, Prostorni
plan SBK 2005-2025 godina, uz Odluku o provođenju Prostornog plana SBK, je prvi strateški
i razvojni planski dokument za područje SBK, koji kao sintezni dokument objedinjuje
dostignuta saznanja o prostoru i generiše njegovo racionalno korištenje. Cilj njegove primjene
je obezbjeđivanje privrednog i društvenog razvoja SBK, optimalne organizacije prostora,
harmoničnog korištenja, svrsishodne namjene i maksimalne zaštite prostora. Prostorni plan
SBK je bio dobra osnova za izradu razvojne prostorno – planske dokumentacije općinskog
nivoa, te su u periodu njegove desetogodišnje primjene urađeni svi prostorni planovi
općinskog nivoa (osim za općinu Bugojno), a većina općina je završila ili započela i njihove
izmjene i dopune.
Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom
se dopušta izvršenje namjenskih sredstava Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva u iznosu od 50.000,00 KM, neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019.
godinu. Sredstva se dodjeljuju na stavku „Subvencije javnim poduzećima-poticaji
šumarstvu za državne šume“.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu odobrenih u
Budžetu SBK za 2019. godinu između Službe za zajedničke poslove tijela
Srednjobosanskog kantona i nižih potrošačkih jedinica. Odlukom se sredstva u iznosu
od 9.600,00 KM preraspoređuju nižim potrošačkim jedinicama kako slijedi: OŠ
„Gračanica“ Bugojno za nabavku opreme izdvaja se iznos od 4.600,00 KM i „Treća
osnovna škola“ Bugojno za rekonstrukciju i investicijsko održavanje izdvaja se iznos
od 5.000,00 KM.
 
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o davanju saglasnosti na
Godišnji plan aktivnosti o provođenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. U planu za 2020. godinu planirane su aktivnosti
na izradi zbirnog pregleda potencijalnih projektnih ideja JPP-a, pripreme javnih poziva i
odabira korisnika sredstava projekata JPP-a, uspostavljanje Registra ugovora o Javno-
privatnom partnerstvu u skladu sa Pravilnikom o uspostavljanju i vođenju registra ugovora o
JPP-a i druge aktivnosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti Javno-
privatnog partnerstva SBK.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela
slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška
sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za
2019. godinu izdvaja se iznos od 535,00 KM radi provođenja Programa i kriterija
utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u
2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti
utrošena za isplatu novčane podrške za poboljšanje zdravstvenih uslova držanja ovaca
klijentu Sefer Harizu iz Travnika.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška
sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete
koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu
izdvaja se iznos od 1.375,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška
sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete
koju počini zaštićena divljač. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete
koju počini zaštićena divljač, isplatit će se 1.375,00 KM firmi Stočarstvo „EKO-
FARM“ Lužani bb., Gornji Vakuf -Uskoplje.
Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, znanosti,
kulture i sporta:
- Odluka o davanju načelne saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju visokog školstva i
institucija obrazovanja za akademsku 2018./2019. godinu.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom
SBK za 2019. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava
planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu, koja se nalaze na Transferu za
finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata u iznosu od 569.000,00 KM.
Sredstva iz ove Odluke, za akademsku godinu 2018./2019. godinu, doznačit će se na
račun Sveučilišta u Mostaru.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke - Finansciranje visokog školstva i
stipendiranje studenata planiranih Budžetom za 2019.godinu. Ovom odlukom utvrđuje
se raspodjela sredstava planiranih Budžetom za 2019. godinu - “Tekući transferi
drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje
studenata“ u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se
za subvencioniranje smještaja studenata sa područja Srednjobosanskog kantona koji se
nalaze u studentskim domovima u Sarajevu kako slijedi:
 
 
1. „Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ - 25.000,00 KM
2. „Studentski dom dr. Dragutin Dujmušić“ - 20.000,00 KM
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku
javne nabavke za Građevinsko-zanatske radove na fiskulturnoj Sali OŠ „Safvet Beg
Bašagić“, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 23.915,42 KM.
Najpovoljniji ponuđač je „HDI“ d.o.o. Sarajevo sa cijenom sa popustom i bez PDV-a
u iznosu od 16.651,32 KM.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za predškolsko obrazovanje u 2019. godini.
Ovom odlukom utvrđuje se utrošak dijela sredstava planiranih Budžetom SBK za
2019. godinu, “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za predškolsko
obrazovanje“, u iznosu od 161.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke rasporedit će se i
uplatiti na račune predškolskih ustanova i udruženja za razvoj predškolskog odgoja i
obrazovanja u 2019/2020. godini.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje. Ovom odlukom
utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu - “Ugovorene
i druge posebne usluge-za stručno usavršavanje- edukaciju“ u iznosu od 5.000,00 KM.
Sredstva iz ove Odluke doznačit će se kako slijedi - Sveučilište/Univerzitet “Vitez“
Vitez za realizaciju projekta „Prepoznajmo i spriječimo vršnjačko nasilje u BiH”.
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku
javne nabavke – Nabavka i ugradnja vanjske stolarije za Prvu osnovnu školu Bugojno,
procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 10.256,41 KM. Najpovoljniji
ponuđač je „HDI“ d.o.o. Sarajevo sa cijenom sa popustom bez PDV-a u iznosu od
9.302,35 KM.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša,
povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK
za 2019. godinu za projekt Izgradnja vodospremnika Šćitovo Polje, općina Fojnica. Iz
Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i
fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva
utvrđena točkom 9. Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu
sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu
okoliša SBK, izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun
„MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo u iznosu od 5.987,48 KM za projekt: Izgradnja
vodospremnika Šćitovo Polje, općina Fojnica.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK
za 2019. godinu za projekt Zamjena stolarije na JU „Dom kulture“ Jajce- nastavak
radova, općina Jajce. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi
drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije
na žiro-račun, sredstva utvrđena točkom 2. Programa utroška sredstava sa
kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu
iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se novčana sredstva i odobrava
isplata na žiro-račun GD „KONSTRUKCIJE“ d.o.o. Mostar u iznosu od 21.291,66
KM za projekt: Zamjena stolarije na JU „Dom kulture“ Jajce- nastavak radova, općina
Jajce.
 
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK
za 2019. godinu za projekt Rekonstrukcija sale za sport Osnovne škole „Busovača“-
faza I, općina Busovača. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s
pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje
zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva utvrđena točkom 2. Programa
utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu
okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se
novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „HDI“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od
19.313,03 KM za projekt: Rekonstrukcija sale za sport Osnovne škole „Busovača“-
faza I, općina Busovača.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK
za 2019. godinu za projekt Utopljavanje zgrade (zamjena stolarije) na PŠ Šibenica,
općina Jajce. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“
Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada,
vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva utvrđena točkom 2. Programa utroška
sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za
2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se novčana sredstva
i odobrava isplata na žiro-račun „HDI“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 12.918,84 KM za
projekt: Utopljavanje zgrade (zamjena stolarije) na PŠ Šibenica, općina Jajce.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK
za 2019. godinu za projekt Izrada odvodnog kanala za oborinske vode u naseljenom
mjestima Kaćuni-Bare, općina Busovača.Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za
2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za
utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva utvrđena točkom 3.
Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za
zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se
novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „SEJARICOPEX“ d.o.o. Kiseljak u
iznosu od 7.924,41 KM za projekt: Izrada odvodnog kanala za oborinske vode u
naseljenom mjestima Kaćuni-Bare, općina Busovača.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK
za 2019. godinu za projekt Nabavke materijala za rekonstrukciju lokalnog vodovoda
za naseljeno mjesto Orašac, općina Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za
2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za
utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva utvrđena točkom 7.
Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za
zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se
novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez u
iznosu od 5.991,59 KM za projekt: Nabavke mterijala za rekonstrukciju lokalnog
vodovoda za naseljeno mjesto Orašac, općina Travnik.
Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Srednjobosanskog kantona je
predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta - Kantonalne
uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2019-u godinu sa stavke Kapitalni
transferi za sufinansiranje projekata značajnim za kanton, izdvajaju se sredstva u visini od
160.000,00 KM, za sufinansiranje Projekta Uspostava katastra nekretnina za dio općina
 Dobretići, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce i Kiseljak. Projekt Uspostave katastra nekretnina za
dio općina Dobretići, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce i Kiseljak finansiraju Kantonalna uprava
za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bugojno, Federalna uprava za geodetske i
imovinsko pravne poslove Sarajevo i općine.
Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na
inicijativu za izmjenu Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o socijalnom
osiguranju. Izmjena Ugovora se odnosi na provođenje Ugovora o socijalnom osiguranju
između Republike Turske i Bosne i Hercegovine, u oblasti zdravstvenog osiguranja.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke o izdvajanju sredstava
kako slijedi:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu
u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu iz sredstava
Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM
Borislavu Miličević iz Kiseljaka na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke
uplatit će se na tekući račun Borislava Miličević.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu
u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu iz sredstava
Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM
Muhamedu Bevrnja iz Bugojna na ime potpore za liječenje. Sredstva iz ove odluke
uplatit će se na tekući račun Muhameda Bevrnja.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu
u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu iz sredstava
Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Ivici
Jukić iz Viteza na ime potpore za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na
tekući račun Ivice Jukić.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu
u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu iz sredstava
Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Mariu
Bagarić iz Kiseljaka na ime potpore za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se
na tekući račun Maria Bagarić.
Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Kantonalne uprave za branioce SBK:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Ortopedska
pomagala za noge i ruke, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi
150.000,00 KM. U otvorenom postupku javne nabavke najpovoljniji ponuđač je
„IZVOR KOMERC“ tehnička ortopedija d.o.o. Banja Luka sa cijenom sa popustom i
bez PDV-a u iznosu od 123.161,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za usluge
banjskog klimatskog lijećenja, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi
53.846,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć udruženjima branilaca, odlukom
se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva se izdvajaju sa pozicije Tekući transferi
neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca.
 
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu za izvođenje obavezne
preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona za 2019.
godinu, jesenska faza. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – (subvencije
privatnim poduzečima i poduzetnicima-za finansiranje dezinfekcije, deratizacije i
dezinsekcije) izdvajaju se sredstva u iznosu od 29.952,00 KM Društvu za sanitarnu i
ekološku zaštitu “SANITACIJA” d.o.o. Sarajevo na ime izvođenja obvezne
preventivne sistematske deratizacije na području SBK za 2019. godinu, jesenska faza.
Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro Društva za sanitarnu i ekološku zaštitu
“SANITACIJA” d.o.o. Sarajevo
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Iz
sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 49.959,00
KM, sa uračunatim PDV-om, za nabavku Softverskog paketa za organizaciju rada
inspekcija u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK. Sredstva iz ove odluke
uplatit će se na žiro račun kompanije “ESSCOM” d.o.o. Banja Luka.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU bolnici za plućne
bolesti i tuberkulozu Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – Kapitalni
transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu
izdvajaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 KM JU bolnici za plućne bolesti i
tuberkulozu Travnik, na ime sufinaciranja nabavke bronhoskopa.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU domu zdravlja
Busovača. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – Kapitalni transferi za
nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se
sredstva u iznosu od 20.000,00 KM JU domu zdravlja Busovača, na ime poravke
medicinskih aparata zbog kvarova nastalih uslijed prirodne nesreće.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja
Kiseljak. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – Kapitalni transferi za nabavku
opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se sredstva
u iznosu od 20.000,00 KM JU Domu zdravlja Kiseljak, na ime sufinansiranja
digitalizacije RTG aparata.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU domu zdravlja Novi
Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – Kapitalni transferi za nabavku
opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se sredstva
u iznosu od 10.000,00 KM JU domu zdravlja Novi Travnik, na ime sufunasiranja
nabavke RTG aparata kao dio potpore implementacije informatizacije javnog
zdravstvenog sistema u SBK.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU općoj bolnici Jajce.
Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu – Kapitalni transferi za nabavku opreme
zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se sredstva u
iznosu od 30.000,00 KM JU općoj bolnici Jajce, na ime finansiranja nabavke
biokemijskog analajzera.
Usvojen je i Izvještaj o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na
području SBK-proljetna faza. Na osnovu Naredbe o sprovođenju obavezne preventivne
sistemske deratizacije-jesenja faza na području SBK i Naloga za inspekcijsku kontrolu provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije-Jesenja faza, Kantonalni sanitarni
inspektori dostavili su pojedinačne Izvještaje o provođenju obavezne preventivne sistematske
deratizacije na području SBK.
Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi organizacijama“ –
interventna sredstva po zahtjevu korisnika Gorska služba spašavanja stanica Jajce za
sufinansiranje nabavke opreme u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti na
žiro-račun Gorske službe spašavanja stanica Jajce.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i
poduzetnicima – poticaji privredi“ – interventna sredstva po zahtjevu korisnika u
ukupnom iznosu od 9.700,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede SBK da izmjeni postojeće
Ugovore o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje
postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – Vjetroelektrane na
lokalitetu plato Vlašić, općina Travnik zaključene sa Elektroprivredom BiH d.d.
Sarajevo, na način da sa Elektroprivredom BiH d.d. Sarajevo, nakon što dobije
pozitivno mišljenje Kantonalnog javnog pravobranilaštva Vitez zaključi šest Ugovora
o koncesiji za izgradju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za
pretvaranje energije vjetra u električnu energiju kojim će se samo objedinit deset
postojećih Ugovora o koncesiji VE Vlašić, ne mijenjajući vanjske granice cjelokupnog
područja za koje je dodijeljena koncesija.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela
slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu
za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona
za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju
projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim
sporazumom za realizaciju projekta:„ Nabavka i ugradnja cijevi za odvodnju
oborinskih voda uz rijeku Dragaču, općina Fojnica“, izabranom ponuđaču Preduzeću
„VH gradnja“ d.o.o. Fojnica, u iznosu od 6.994,02 KM.
- Odluka o usvajanju dopune Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim
preduzećima–poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima –poticaji
vodoprivredi (interventna sredstva) utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za
2019. godinu. Odlukom se usvaja dopuna Plana javne nabavke sa raspodjelom
sredstava po stavkama: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi i
subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (interventna sredstva),
utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u iznosu od
86.880,00 KM ( u daljem tekstu: Dopuna Plana Javne nabavke). Sredstva iz ove
Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade SBK i utrošiti na neophodne i
prioritetne projekte utvrđene usvojenom Dopunom Plana javne nabavke, a koja će se
realizirati u saradnji između Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva SBK. O realizaciji projekata donijeti će se posebne Odluke
Vlade SBK.
 
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke u skladu sa
usvojenom dopunom Plana javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji
vodoprivredi“ za 2019. godinu. Na osnovu dopune Plana javne nabavke za 2019.
godinu i raspodjele sredstva u Budžetu za 2019. godinu, daje se saglasnost za
pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, sa stavki: Subvencije javnim
preduzećima - poticaji vodoprivredi i Subvencije javnim preduzećima –poticaji
vodoprivredi (intervantna sredstva) u iznosu od 86.880,00 KM.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela
slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za
kulturu u 2019. godini. Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava iz Budžeta
Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od
79.000 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa Tekućeg transfera drugim
nivoima vlasti i fondovima – za kulturu Budžeta Kantona za 2019. godinu u svrhu
sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i obnove objekata namijenjenih za realizaciju
kulturnih sadržaja.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za
kulturu u 2019. godini. Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava iz Budžeta
Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od
18.000 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa pozicije Subvencije javnim
preduzećima - ustanovama za kulturu Budžeta Kantona za 2019. godinu u svrhu
pomoći projektima koje realizuju ustanove i preduzeća s prostora Srednjobosanskog
kantona.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za
kulturu u 2019. godini. Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava iz Budžeta
Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od
5.550 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa razdjela 17, Ekonomskog koda
6143 HAN003, Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za kulturu Budžeta
Kantona za 2019. godinu u svrhu pomoći realizacije projekata i programa iz oblasti
kulturnog stvaralaštva.
- Odluka o o izdvajanju dijela sredstava za sport iz Budžeta Srednjobosanskog kantona
u 2019. godini. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena
Budžetom SBK za 2019. godinu, u iznosu od 500,00 KM. Sredstva iz ove Odluke
izdvojit će se sa pozicije „Tekući transferi pojedincima-za sport“, Budžeta SBK za
2019.godinu u svrhu uplate sredstava namijenjenih sportašima pojedincima i
sportskim stručnim djelatnicima
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport u 2019. godini iz Budžeta SBK. Ovom
Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom Srednjobosanskog
kantona za 2019. godinu, u iznosu od 15.060,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit
će se sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport“, u svrhu
uplate sredstava sportskim savezima, sportskim klubovima i udruženjima iz oblasti
sporta za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima i podršku u radu navedenih sportskih
saveza, sportskih klubova i udruženja iz oblasti sporta.
 
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za sport iz Budžeta SBK u 2019. godini. Ovom
Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom Srednjobosanskog
kantona za 2019. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će
se sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za šport“, Budžeta
SBK za 2019.godinu u svrhu uplate sredstava namijenjenih općinama, ustanovama,
poduzećima, mjesnim zajednicama i udruženjima za sufinansiranje izgradnje,
rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za
kulturu u 2019. godini. Odobrava se isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog
kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 500 KM. Sredstva iz
ove odluke isplatiti će se sa pozicije Tekući transferi pojedincima – za kulturu i nauku
Budžeta Kantona za 2019. godinu u svrhu pomoći realizacije projekata koje realizuju
pojedinci za oblast kulture i nauke.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za
informiranje u 2019. godini. Odobrava se isplata sredstava iz Budžeta
Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za informiranje u iznosu od
15.000 KM. Sredstva iz ove Odluke, u iznosu od 5.950 KM isplatit će se sa pozicije
«Subvencije javnim preduzećima - za informiranje» Budžeta SBK za 2019. godinu.
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku
javne nabavke – Dodatni radovi na kotlovnici, procjenjena vrijednost nabavke bez
PDV-a iznosi 3.931,62 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Energotehnika“ d.o.o. Doboj sa
ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 3.946,00 KM.
Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje,
zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Subvencija javnim poduzečima- za saniranje
ekoloških incidenata“ za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za
2019. godinu s pozicije „Subvencija javnim poduzečima- za saniranje ekoloških
incidenata“ uplati će se sredstva u iznosu od 9.400,00 KM izravno na žiro-račun
JKUP „Čistoća“ d.o.o. Bugojno, sredstva su utvrđena Programom utroška sredstava
za saniranje ekoloških incidenata za 2019. godinu, za projekt: Uređenje deponije u
Bugojnu, JKUP „Čistoća“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019.
godinu za Župu Sv. Ivana Krstitelja Podmilačje. Iz Budžeta Srednjobosanskog
kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za
utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ na žiro-račun, sredstva utvrđena tačkom
Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za
zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se
za slijedeći projekat: Izgradnja multifunkcionalne dvorane, Župa sv. Ivana Krstitelja
Podmilačje, Jajce u iznosu od 12.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019.
godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući
transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i
kanalizacije“ na žiro-račun, sredstva utvrđena u Programu utroška sredstava sa
 kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu
iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se za slijedeće projekte:
o Rekonstrukcija Doma kulture, MZ Gačice, općina Vitez u iznosu od 4.000,00
KM, o Izgradnja rezervoara za vodu „Urlovac“ naselje Bugojčić, općina N.Travnik u
iznosu od 4.000,00 KM, o Rekonstrukcija kanalizacijske mreže, Merhamet narodne kuhinje, općina N.Travnik u iznosu od 5.000,00 KM, o Izgradnja pumpne podstanice, vodosnabdijevanje za naseljeno mjesto Podkula,MZ Kula-Skradno, općina Busovača u iznosu od 10.000,00 KM,
o Rekonstrukcija društvenog doma , MZ Ivančica, općina Busovača u iznosu od 6.000,00 KM,
o Renoviranje aneksa Mješovite srednje škole Bugojno, općina Bugojno u iznosu
19.900,00 KM
 
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku
javne nabavke – Nabavka i ugradnja krova i pokrovne konstrukcije, procjenjena
vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 17.094,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je
„ĐOGIĆ“ d.o.o. Prozor sa cijenom sa popustom bez PDV-a u iznosu od 17.076,61
KM.
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku
javne nabavke – Nabavka i ugradnja peći na čvrsto gorivo, procjenjena vrijednost
nabavke bez PDV-a iznosi 17.094,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „DADIĆ
PROMET“ d.o.o. Bugojno sa cijenom sa popustom bez PDV-a u iznosu od 16.200,00
KM.
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku
javne nabavke – Rekonstrukcija sportske dvorane – OŠ Kiseljak, procjenjena
vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 17.940,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je
„TEHNO PROMET“ d.o.o. Zenica sa cijenom sa popustom bez PDV-a u iznosu od
17.650,00 KM.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša,
povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu
okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Izrada projektne dokumentacije
vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, MZ Bakovići (dio projekta
vodosnabdijevanja naselja Poljana), općina Fojnica. Iz Budžeta Srednjobosanskog
kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i
fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana
sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „D.M.Ing.Bau“ d.o.o. Sarajevo za projekat
Izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, MZ
Bakovići (dio projekta vodosnabdijevanja naselja Poljana), općina Fojnica u iznosu od
3.500,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu
okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Izrade idejnog i glavnog projekta fekalne
kanalizacije (II dio) MZ Bučići, općina N.Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog
 kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i
fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana
sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „BNT INŽENJERING“ d.o.o. Novi Travnik
za projekat Izrade idejnog i glavnog projekta fekalne kanalizacije (II dio) MZ Bučići,
općina N.Travnik u iznosu od 7.014,15 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu
okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Izrade idejnog i glavnog projekta oborinske
odvodnje u ul. Vilenička, MZ Centar II, općina N.Travnik. Iz Budžeta
Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim
razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“
izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „BNT INŽENJERING“
d.o.o. Novi Travnik za projekat Izrade idejnog i glavnog projekta oborinske odvodnje
u ul. Vilenička, MZ Centar II, općina N.Travnik u iznosu od 7.008,30 KM.
 
                                                                                Ured za evropske integracije,
                                                                                 fondove, odnose s javnošću
                                                                            i kvalitet prema međunarodnom
                                                                                              standardu
pogledano 816 puta

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri