Održana 21. redovna sjednica OV-a Donji Vakuf

U velikoj sali općine Donji Vakuf, održana je 21. redovna sjednica Općinskog vijeća. Tokom sjednice, vijećnici su usvojili nekoliko značajnih odluka, među kojima i Odluku o izmjeni budžeta općine Donji Vakuf za 2019. godinu kao i konačnu rang listu studenata aplikanata za akademsku 2018./2019. godinu.

Na samom početku, Jasmina Hadžiavdić, vijećnica SDP –a uputila je vijećničku inicijativu koja se odnosila na problematiku pasa lutalica u Donjem Vakufu, kao i prijedlog da se za narednu sjednicu vijeća ova tačka uvrsti u dnevni red, kako bi se problem pasa lutalica riješio u skladu sa zakonskim odredbama.

Vijećničku inicijativu na sjednici Općinskog vijeća imao je i vijećnik SDA Azrudin Đulović. Naime, isti je predložio da se u narednom periodu uradi pješačka staza na Baginoj strani kako bi građani mogli šetati prirodnim okruženjem.

Nakon vijećničkih inicijativa i pitanja, vijećni su jednoglasno usvojili zapisnik sa prethodne sjednice te dnevni red 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Donji Vakuf.

Jednoglasno je usvojen Urbanistički plan općine Donji Vakuf 2017.-2027. Sa 13 glasova za i 5 protiv, usvojena je i Odluka o naknadama za vatrogastvo. Na sjednici je razmatrana Odluka od utvrđivanju javnog interesa radi uspostave putne komunikacije u MZ Donji Vakuf II kao i Odluka o i izgradnji spore trake Donji Vakuf-Turbe-Komar, koje su jednoglasno usvojene. Sa 15 glasova za i 3 suzdržana, vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu u oblasti uslužnih djelatnosti.

Izvještaj o radu JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf za period od 1.1.2018.do 31.12.2018. kao i Plan program rada ove institucije za 2019. godinu usvojen je za 13 glasova za, dok je 5 vijećnika bilo suzdržano.

Odluka o izmjeni budžeta općine Donji Vakuf za 2019. usvojena je jednoglasno na način, da će sredstva u iznosu od 25 000 KM, koja su bila namijenjena političkim strankama, biti prebačena u fond za stipendiranje studenata. S tim u vezi, vijećnici su, jednoglasno usvojili i tačku dnevnog reda koja se odnosila na konačnu rang listu studenata aplikanata za akademsku 2018./2019. godin.

Bez veće diskusije, usvojena je i tačka dnevnog reda, koja se odnosila na Program obilježavanja praznika i značajnih datuma, kao i Izvještaj o radu u 2018. godini Komisije za izbor i priznanja i Komisije za statut i propise te Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Donji Vakuf.

pogledano 433 puta
Označeno

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri