VlaU Travniku je održana 93. sjednica Vlade SBK-a

Sutra u 20:00 sati na Trgu Zlatnih ljiljana u Bugojnu  publika će imati priliku uživati u posebnom koncertu. Gosti u Bugojnu su članovi horske asocijacije Village Harmoni iz Amerike. Domaćin koncerta je Vokalni ansambl Bugojno uz podršku Općine Bugojno. 

 Sutra će u Travniku s početkom u 9:00 sati  biti održana 93. sjednica Vlade SBK-a

 

 


D N E V N I   R E D


1. Zapisnik sa 92. redovne i 30. i 31. vanredne sjednice Vlade
Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona

2. Inicijativa za izmjenu Zakona o porezima Srednjobosanskog kantona -
Ministarstvo finansija

3. Pravilnik o unutarnjem ustroju Ministarstva zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

4.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju plana javne nabavke i
Programa raspodjele i prijenos sredstava s pozicije: ''Poticaji vodoprivredi'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekta s pozicije ''Poticaji vodoprivredi'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje i prijenos sredstava na račune općine Kantona uskladu s Programom raspodjele i prijenosu sredstava s pozicije: ''Poticaji vodoprivredi'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi: ''Izrada Projektnih zadataka za izradu Elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općina: Bugojno, Fojnica i Jajce'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za promoviranje sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju, mrjestilišta i objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Kantona - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o izdvajanju novčane pomoći udruženjima sportskih ribolovaca i udrugama građana za promociju sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju, mrjestilišta i objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Kantona- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi: ''Sanacija obalnih zidova uz rijeku Lašvu'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za rekonstrukciju predulaza u PS Travnik - Ministarstvo unutrašnjih poslova

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za rekonstrukciju zgrade PS Donji Vakuf - Ministarstvo unutrašnjih poslova

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za sanaciju objekta ''Kraljev grob'', općina Jajce - Ministarstvo unutrašnjih poslova

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku pištolja - Ministarstvo unutrašnjih poslova

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku opreme za potrebe Ministarstva unutrapnjih poslova - Ministarstvo unutarnjih poslova

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku opreme za digitalizaciju radio veze u PS Donji Vakuf i PS Kreševo - Ministarstvo unutrašnjih poslova

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta za isplatu prijevoza nastavnicima za sudjelovanje na seminaru: ''Implementacija deficitarnih ishoda učenja'' - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

18. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim glazbenim školama za VII. I VIII. mjesec 2018. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist Ureda za javne nabavke - Ministarstvo finansija

20. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist Općinskoga suda u Travniku - Ministarstvo finansija

21. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, u korist Ureda za javne nabavke - Ministarstvo finansija

22. Prijedlog o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona općini Kiseljak na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju štete na autobusima u vlasništvu firme ''B-Torus'', Kiseljak - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

23. Prijedlog o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona općini Jajce na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju štete usljed požara na objektima u vlasništvu Frane Šimunovića - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

24. Prijedlog dopune Plana javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

25. Izvještaj Načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za projekt: ''Sanacija klizišta na lokalitetu MZ Zaselje, općina Vitez'' - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

26. Prijedlog odluka i izboru najpovoljnijeg ponudžača - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku uredskih stolicaza potrebe Općinskoga suda u Kiseljaku
b) za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Općinskoga suda u Kiseljaku
c) za ugradnju klima uređaja za potrebe Općinskoga suda u Kiseljaku
d) za farbarsko-molerske radove za potrebe Općinskoga suda u Travniku
e) za nabavku opreme za audio i vizualnog snimanjaza potrebe Općinskoga suda u Travniku

27. Prijedlog Programa i kriterija utroška sredstava za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje boraca - Uprava za borce

28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za udruge borce - Uprava za borce

29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za manifestacije i sportske aktivnosti borce - Uprava za borce

30. Saglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora za nabavu ortopedskih pomagala (LOT 1; LOT 2 i LOT 4) - Uprava za borce

31. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za usluge banjsko-klimatskog liječenja korisnika boračke skrbi - Uprava za borce

32. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga certicifiranja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 institucija javne uprave - Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću, i kvalitet prema međunarodnom standardu
a) Rješenje o imenovanju Komisije za pokretanje postupka javne nabavke usluga certificiranja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 institucija javne uprave

33. Prijedlog izmjene Plana središnje javne nabavke za 2018. godinu - Ured za javne nabavke

34. Suglasnost za pokretanje postupka Središnje javne nabavke - Ured za javne nabavke

35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji prostora - Ured za javne nabavke

36. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku automobila za potrebe Službe za zajedničke poslove - Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavu automobila za potrebe Službe za zajedničke poslove

37.Saglasnost o pokretanju postupka javne nabave za sanaciju mokrog čvora u zgradi Općinskoga sada u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

38.Suglasnost o pokretanju postupka javne nabave za nabavu uredskog namještaja za potrebe Općinskoga suda u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

39.Saglasnost na zaključak Upravnog odbora OŠ ''Vitez'', Vitez, o cijepanju parcele u cilju legalizacije bespravno izgrađenog objekta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

40. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa ''Unis Energetikom'', d. o. o., Sarajevo, o pružanju usluga grijanja za prostore koje koristi Odjel za autoškole i vozačke ispite - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

41.Saglasnost o pokretanju postupka javne nabave za škole - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

a) Srednja škola ''Novi Travnik'', Novi Travnik
b) Osnovna škola ''Musa Čazim Ćatić'', Novi Travnik
c) Osnovna škola ''Nova Bila'', Nova Bila
d) Osnovna škola ''Berta Kučera'', Jajce
e) Osnovna škola ''Travnik'', Travnik
f) Osnovna škola ''Fra Marijan Šunjić'', Novi Travnik
g) ''Druga osnovna škola'', Bugojno
h) ''Srednja stručna škola'', Bugojno
i) adaptacija uredskih prostorija za potrebe Ministarstva
j) Osnovna škola ''Gornji Vakuf'', Gornji Vakuf
k) Osnovna škola ''Karaula'', Travnik i Osnovna škola ''Musa Ćazim Čatić''

42. Saglasnost za nabavku namještaja za potrebe Centra inspekcije Travnik - Ministarstvo privrede

43.Saglasnost za nabavku poslovnih torbi za potrebe inspektora Ministarstva privrede - Ministarstvo privrede

44.Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke renoviranje i izgradnja zgrade arhivskog depoa - Kantonalni arhiv
a) Rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka javne nabavke renoviranja i izgradnje zgrade arhivskog depoa

45. Saglasnost za produljenje ugovora o radu za djelatnike osnovnih i srednjih škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

46. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za ''Mješovitu srednju školu Vitez'' - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

47.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

48.Saglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za Mariju Rezdeušek za izvršenu uslugu u Kantonalnom sudu u Novome Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

49.Saglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za Rasemu Hrvačić za izvršenu uslugu u Kantonalnom sudu u Novome Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

50.Saglasnost za prijem u radni odnos na određeno vrijeme namještenika u Kabinetu predsjednika Vlade Kantona - Kabinet predsjednika Vlade

51. Saglasnost za prijem u radni odnos dva namještenika u Općinskom sudu u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

52.Saglasnost za financiranje projekta nabavke i ugradnje ploča sa kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

53. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o sudskim postupcima protiv škola zbog povreda prava iz radnog odnosa - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

54.Prijedlog zaključka u vezi sa popune radnog mjesta pomoćnika ministra za materijalno finansijsko poslovanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta - premijer Kantona

55. Saglasnost za isplatu naknade za rad članova Komisije za organizaciju i održavanje predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti na cestama - Ministarstvo unutrašnjih poslova

56. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u juli 2018. godine - Stručna služba Vlade Kantona
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave

57. Izvještaj o radu Inspekcija za prvu sjednicu u julu 2018. godine - Stručna služba Vlade Kantona
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

58. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća
b) Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke ''Armirano-betonski i zidarski radovi na dvorani Osnovne škole 'Safet Beg Bašagić', Novi Travnik

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.

Na temelju dijela D/ Model ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, i člana 17. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/18) Federalno ministarstvo objavljuje

                                                              

                                                              O B A V I J E S T

o rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2018. godini

I PREDMET OBAVIJESTI

Predmet Obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu.

II – KORISNICI

Korisnici podrške

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), koja ispunjavaju opće i posebne uslove prihvatljivosti za podršku.

II – OPĆI USLOVI

Opći uslovi prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva

Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.

Ulaganje u poljoprivredne mašine, priključne uređaje i poljoprivrednu opremu mora biti provedeno na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja Obavijesti.

Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH/ Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Opći uslovi prihvatljivosti za projekte

Projekat se mora odnositi na ulaganje u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I – Spisak poljoprivrednih proizvoda Zakona o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“ br.: 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).

Prihvatljivi troškovi za svaki dio ulaganja moraju biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama.

Projekat ostaje prihvatljiv za finansiranje pod uslovom da se u periodu od pet godina od dana konačne isplate ne izvrši otuđivanje predmeta novčane podrške odnosno izmještanje ugrađene opreme.

Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

II POSEBNI USLOVI

Prihvatljivi sektori

Prihvatljivi sektori za ulaganja unutar mjere su:

mliječno govedarstvo,

mesno govedarstvo,

ovčarstvo i kozarstvo,

svinjogojstvo,

peradarstvo,

proizvodnja voća, povrća i gljiva

proizvodnja ratarskih kultura, ljekovitog i aromatičnog bilja i cvijeća,

pčelarstvo,

akvakultura.

Minimalna i maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije

Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane podrške je 3.000 KM za fizička lica, odnosno 5.000 KM za pravna lica i obrte.

Maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane podrške u tekućoj godini je 240.000 KM za fizička lica, odnosno 400.000 KM za pravna lica i obrte.

III IZNOSI NOVČANE PODRŠKE

Osnovni i dodatni iznos novčane podrške

Osnovni iznos novčane podrške utvrđuje se na osnovu računa (fakture).

Ako vrijednost investicije prelazi maksimalnu prihvatljivu vrijednost investicije navedenu u obrascima LPT-MPU i LPT-O, za obračun se koristi iznos maksimalne prihvatljive vrijednosti investicije naveden u spomenutim obrascima.

Osnovni iznos novčane podrške je do 25% od prihvatljivih troškova i ne može biti veći od maksimalnog osnovnog iznosa novčane podrške navedenog u obrascima LPT-MPU i LPT-O.

Dodatni iznos novčane podrške obračunava se na utvrđeni osnovni iznos novčane podrške u visini od dodatnih 5% za nosioca poljoprivrednog gazdinstva mlađeg od 40 godina na dan objave Obavijesti, odnosno za žene nosioce poljoprivrednog gazdinstva.

Dodatni iznos ne može biti veći od 5%.

Maksimalni iznos novčane podrške

Klijent može ostvariti pravo na novčanu podršku za kupovinu više poljoprivrednih mašina, priključnih uređaja odnosno više vrsta opreme, te certifikaciju organske proizvodnje pod uvjetom da osnovni iznos novčane podrške ne prelazi 60.000 KM za fizička lica, odnosno 100.000 KM za pravna lica i obrte.

Osnovni iznos iz stava (1) ovog člana uvećava se za dodatni iznos novčane podrške u slučaju kada je nosilac poljoprivrednog gazdinstva mlađi od 40 godina ili je nosilac poljoprivrednog gazdinstva žena.

Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom

Ako zbroj iznosa obračunate novčane podrške za sve pojedinačne zahtjeve bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih odobrenih pojedinačnih iznosa novčane podrške.

IV – PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku

Klijent treba izvršiti kupovinu poljoprivredne mašine, priključnog uređaja i poljoprivredne opreme, odnosno izvršiti plaćanje usluge certifikacije organske proizvodnje prije podnošenja Zahtjeva za podršku.

Za izvršenu kupovinu robe ili plaćanje usluge klijent pribavlja račun (fakturu) sa detaljnom specifikacijom kupljene mašine, uređaja i opreme, odnosno izvršenog procesa certifikacije.

Klijent je prije podnošenja zahtjeva za podršku dužan izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na računu (fakturi).

Ako se u toku upravnog postupka utvrdi da su informacije dostavljene od strane klijenta lažne ili pogrešne, odnosno da su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane, Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za podršku.

Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivredne mašine i priključne uređaje

Nakon objave Obavijesti klijent dostavlja zahtjev za podršku ulaganju (obrazac ZZP-UM) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).

Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.

Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti.

Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. 2018. godine.

Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

Popunjen Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje (ZZP-UM),

Račun (fakturu) o kupovini poljoprivredne mašine i priključnog uređaja, odnosno račun (fakturu) vezan za troškove njihovog transporta ako ga posjeduje,

Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu (fakturi) – (za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun),

Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama (samo za uvezene poljoprivredne mašine i priključne uređaje),

Ovjerenu kopiju prometne/saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji,

Ovjerenu izjavu Klijenta (Obrazac IK) da poljoprivredna mašina odnosno priključni uređaj nije nabavljen u okviru međunarodnih projekata ili donacija, te da po istoj osnovi Klijent nije koristio bespovratna sredstva bilo koje razine vlasti u BiH, odnosno da poljoprivrednu mašinu odnosno priključni uređaj neće otuđiti u razdoblju od pet godina.

Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

Zahtjev za podršku može se podnijeti osobno na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “Ulaganje u kupovinu poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja“.

Podnošenje Zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivrednu opremu

Nakon objave Obavijesti, klijent dostavlja zahtjev za podršku (obrazac ZZP-UO) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).

Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu nove poljoprivredne opreme u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.

Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti.

Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018. godine.

Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

Popunjen Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu (Obrazac ZZP-UO),

Račun (fakturu) o kupovini poljoprivredne opreme, odnosno račun (fakturu) vezan za troškove njenog transporta, montaže ili ugradnje ako ga posjeduje,

Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu (fakturi) – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dadžbinama (samo za uvezenu poljoprivrednu opremu),

Ovjerenu izjavu Klijenta (Obrazac IK) da poljoprivredna oprema nije nabavljena u okviru međunarodnih projekata ili donacija, te da po istoj osnovi nije koristio bespovratna sredstva bilo koje razine vlasti u BiH, odnosno da poljoprivrednu opremu neće otuđiti u razdoblju od pet godina.

Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

Zahtjev za podršku može se podnijeti osobno na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “Ulaganje u kupovinu poljoprivredne opreme“.

Podnošenje zahtjeva za podršku – certifikacija organske proizvodnje

Nakon objave Obavijesti, klijent dostavlja zahtjev za podršku certifikaciji organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).

Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na klijenta (proizvođač, prerađivač ili sakupljač) koji je dobio certifikat od tijela akreditiranog od strane međunarodno ovlaštenog akreditacijskog tijela prema zahtjevima standarda EN 45011/ISO Vodiča 65. a koji je certifikaciju izvršio u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.

Troškovi u okviru ove mjere se priznaju za certifikaciju proizvodnje, grupnu proizvodnju, preradu organskih proizvoda i sakupljanje samoniklog bilja i šumskih plodova.

Ukoliko je certifikacija izvršena prije objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti.

Ukoliko se certifikacija vrši nakon objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018. godine.

Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

Popunjen obrazac zahtjeva za podršku certifikaciji organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C),

Račun (fakturu) ispostavljenu za izvršenu uslugu certifikacije,

Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu (fakturi) – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

Kopiju certifikata.

Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).

Klijent ostvaruje podršku u iznosu do 75% ukupno dokumentiranih troškova certifikacije.

Zahtjev za podršku može se podnijeti osobno na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “Certifikacija organske proizvodnje“

U Pruscu su završeni 508. Dani Ajvatovice, vjersko-kulturna manifestacija, u okviru koje je u gradovima Srednjobosanskog kantona i još nekim gradovima u našoj zemlji prezentirano više od 80 interesantnih vjerskih, kulturnih, humanitarnih i sportskih manifestacija.Ovogodišnji Dani Ajvatovice odvijali su se pod motom „kad vjera govori i priroda sluša“.

JU Opća bolnica Bugojno danas je dobila aparat za anesteziju što će omogućiti nastavak operativnih zahvata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Riječ je o najsavremenijem aparatu za anesteziju, za koji je sredstva obezbijedila potpredsjednica F BiH Melika Mahmutbegović.

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Bugojno (OPŠPB) organizovala je pohod na Dobranjsko brdo kod Visokog, u znak sjećanja na bugojanske borce koji su poginuli na tom dijelu bh ratišta.

Čestitka potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović u povodu 1.jula, Dana policije Federacije BiH

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri