Na osnovu člana 40. Statuta Općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 7/07 , 2/08 i 6/11), općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu - Transfer za osobe sa invaliditetom (Ekonomski kod 614 200) za implementaciju aktivnosti iz „LOKALNOG AKCIONOG PLANA U OBLASTI INVALIDNOSTI SBK/KSB 2016.-2020.“ za 2017. godinu

I     Predmet javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se prijedlozi programskih/projektnih aktivnosti NVO koje okupljaju osobe sa invaliditetom (u daljem tekstu: Korisnici sredstava).

Sredstava iz Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu - Transfer za osobe sa invaliditetom (Ekonomski kod 614 200) za implementaciju aktivnosti iz „LOKALNOG AKCIONOG PLANA U OBLASTI INVALIDNOSTI SBK/KSB 2016.-2020.“ (LAPI) za 2017. godinu, namijenjena su za realizaciju aktivnosti koje doprinose stvaranju uslova za jačanje i integraciju osoba sa invaliditetom u sve sfere društva na ravnopravnoj osnovi.

Korisnici sredstava mogu podnijeti više prijedloga programskih/projektnih aktivnosti u kojem slučaju sa svakom aktivnosti apliciraju posebno.

II    Pravo učešća

Na Javni poziv mogu se prijaviti NVO koje su registrovane kod Ministarstva pravde/pravosuđa i uprave SBK/KSB i koje:

 • djeluju na području općine Bugojno,
 • okupljaju osobe sa invaliditetom,
 • dokažu da iza sebe imaju postignute rezultate u radu ili iskustvo u provođenju projekata,
 • posjeduju resurse za rad i djelovanje,
 • koji ne obavljaju aktivnosti u ime političke partije.

III   Kriteriji za ocjenu programskih/projektnih aktivnosti

Predložene aktivnosti moraju biti iz 3 prepoznate prioritetne oblasti „Standardnih pravila UN-a o izjednačavanju mogućnosti za osobe sa invaliditetom“:

 •  Podizanje nivoa svijesti o pitanjima invalidnosti,
 •  Pristupačnost za osobe sa invaliditetom / fizička, komunikacijska, informacijska i
 •  Obrazovanje djece i mladih sa teškoćama u razvoju.

IV  Ostale odredbe

Šta se ovim sredstvima ne finansira!

Projekti koji ne zadovoljavaju zadate kriterije te projekti humanitarnog karaktera, kao ni projekti pokretanja privatnog biznisa NEĆE biti finansirani.

Kako ćemo vršiti odabir?

Odabir projekata će se vršiti na osnovu gore zadatih kriterija i Skale za evaluaciju koja prati propisanu Aplikacionu formu.  Odabir će vršiti Radna grupa za pripremu LAPI koju je imenovala Općina Bugojno.

Trajanje projekata u zajednici!

Svi predloženi projekti se moraju završiti do kraja februara.

Maximalan iznos granta/bespovratnih novčanih sredstava po projektu?

Pojedinačni projekti će biti podržani u maksimalnom iznosu do 2.000 KM.

Rok za dostavu prijedloga projekata?

Svi prijedlozi projekata moraju stići u Općinu Bugojno do 25.12.2017. godine.

V  Prijavni obrazac i potrebna dokumenta

Prijave na Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu kojeg je propisala Služba za privredu, društvene djelatnosti I opću upravu Općine Bugojno.

Prijavni obrazac može se preuzeti na web stranici Općine Bugojno: www.opcina-bugojno.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala Općine Bugojno).

Uz popunjen prijavni obrazac podnosilac prijave treba priložiti program/projekat i sljedeću prateću dokumentaciju:

 1. Prijedlog programske/projektne aktivnosti sa:

1a)      Pregledom budžeta programske/projektne aktivnosti i narativnim dijelom

1b)      Planom aktivnosti realizacije programa/projekta

1c)      Planom potrošnje finansijskih sredstava

 1. Rješenje o registraciji za aplikanta i za partnera (ukoliko partner postoji),
 2. Fotokopiju lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,
 3. Opisni izvještaj o realizovanim programskim/projektnim aktivnostima u prethodnoj godini za ranije osnovane NVO, odnosno programom rada za tekuću godinu za novoosnovane NVO,
 4. Završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha),
 5. Podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima).

Napomena: dokumentacija se predaje u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

VI   Podnošenje prijedloga programskih/projektnih aktivnosti

Prijave na Javni poziv sa prijedlogom programa/projekata i pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala Općine Bugojno) ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA BUGOJNO

Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

Ul. 307.motorizovane brigade, broj:92 Bugojno

sa obaveznom naznakom: „Prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Transfera za osobe sa invaliditetom– ne otvarati“.

Svi zainteresovani trebaju popuniti formu prijedloga projekta koju mogu preuzeti na web stranici Općine Bugojno:www.opcina-bugojno.ba ili portalima bug.ba i bugojnodanas.

Javni poziv ostaje otvoren do 25.12.2017. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa aplikanti će biti obaviješteni pismeno.

Napomena!

Za sva pitanja možete se obratitiputem emaila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili telefona 030/251-210.

  

                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                  Hasan Ajkunić, prof.       

Vokalni ansambl Bugojno zabilježio je još jedno uspješno gostovanje u inostranstvu i to na manifestaciji „Susret školskih horova“ u Zagrebu

U organizaciji Ženskog vokalnog ansambla „Napredak“ Bugojno sinoć je obilježena godišnjica smrti njihove istaknute članice Nade Milinković - Halilović. Posebnim koncertom „Nek' se o ljubavi pjeva“ odata je počast i sjećanje na njen doprinos  u  kulturnom i društvenom životu u Bugojnu.

U FIS-u Bugojno zabilježena je još jedana uspješna akcija - Shopping day opravdao je očekivanja kupaca
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je na manifestaciji u Mostaru,  je nagradilo najbolje učenike osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2016/17. godini.

Na području Bugojna u periodu od 9. novembra do 28. februara 2018. godine realizuje se projekat pod nazivom "Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?" Projekat provodi ZEOS eko-sistem u saradnji sa Eko Elementom i Općinom Bugojno. S tim u vezi, edukativno multimedijalno vozilo, super kamion E-transformer posjetio je i naš grad.

Na osnovu člana 156. Zakona o radu („Sl.novine FBIH broj:26/16“ od 6.4.2016.godine), člana 2. i 4. Zakona o štrajku („Sl.novine FBIH broj:14/00“ od 24.4.2000. godine), člana 20. i 93. Statuta Nezavisnog samostalog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, postupajući po Zaključku Konferencije svih Sindikata obrazovanja SBK7 od22.11.2017.godine , Upravni odbor Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, dana04.12.2017.godine, donosi
ODLUKU
o organiziranju štrajka
I
Radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa koji se nisu mogli riješiti pregovorima s poslodavcima niti drugim mjerama, organizira se ŠTRAJK uposlenika u svim osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantonau kojima interese uposlenika zastupa Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.
Štrajk će biti organiziranu svim osnovnim školama dana 18.12.2017.godine (ponedjeljak) u sa početkom u 08,00 sati.
II
Uzrok štrajka je odbijanje Vlade Srednjobosanskog kantona da potpiše usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora, čime zaposlene u osnovnom obrazovanju dovodi u izuzetno tešku poziciju po pitanju ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa.
Konačni tekst Kolektivnog ugovora, koji je u organizaciji Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona,usaglašen na zajedničkom sastanku od 13.06.2017.godine između pregovaračkih timova Ministarstva obrazovanja i Sindikata osnovnog obrazovanja, uz stručnu pomoć predstavnika Ureda za zakonodavstvo Vlade i predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona.
III
Zahtjev uposlenika osnovnog obrazovanja je sljedeći:
„Zaključiti Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, koji su usaglasili Pregovarački tim Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pregovarački tim Sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona, uz pomoć i saglasnost predstavnika Ureda za zakonodavstvo Vlade i predstavnika Ministarstva pravosuđa uprave Srednjobosanskog kantona“.

IV
Za vrijeme trajanja štrajka mora se obezbjediti minimum poslova u obavljanju odgojno-obrazovnog procesa rada u školama.
Zaposlenici u osnovnim školama koji sudjelujući u štrajku poštuju odredbe Zakona o radu i Zakona o štrajku, Pravila Sindikata o štrajku kao i Odluka štrajkaškoga odbora, imaju punu zaštitu sindikata, a u protivnom, nemaju tu zaštitu.
V
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 
                                                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
                                                                                                                                    Muhamed Pajić

Policija traga za nepoznatim osobama koje su sinoć oko 19 sati opljačkale Tržni centar “Bingo” u ul. Ciglane u našem gradu.

O NAMA

RTV Bugojno smještena je u prostorijama KSC-a. U ovom preduzeću trenutno je 18 stalno zaposlenih lica. Ova ekipa realizuje zajednički cjelodnevni radio i TV program, koji je dobro prepoznatljiv medju gledaocima i slušaocima ove regije.

Opšrnije...

Partneri