Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016./2017. godini

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016./2017. godini

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji imaju stalno prebivalište na području općine Bugojno najmanje šest mjeseci prije prijave na konkurs i koji se školuju na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini pod uvjetom da je u tekućoj akademskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija.

Pravo na dodjelu stipendija nemaju:

– studenti koji već imaju završen jedan od fakulteta,

– vanredni studenti,

– studenti apsolventi,

– studenti koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,

– studenti koji primaju stipendiju od drugog davaoca,

– studenati koji sa danom objave konkursa navršavaju 25. godina života.

Za akademsku 2016./2017. godinu dodjeljuje se 250 stipendija.

Dodjela stipendija izvršit će se po rang listi prioriteta koju će utvrditi Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija. Komisija će u razmatranju pristiglih molbi za dodjelu stipendija utvrditi broj bodova za svakog kandidata i napraviti rang listu na koju kandidati mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja iste na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Bugojno.

Ukupna sredstva za stipendije za akademsku 2016./2017.godinu iznose 250.000 KM. Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata. Visina mjesečne rate stipendije iznosi 100,oo KM. Po sprovedenom konkursu Općinska služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu sačinit će Ugovor o stipendiranju studenata, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

Prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju student je dužan predočiti potvrdu sa fakulteta da je u statusu redovnog studenta (ne stariju od 15 dana). Stipendije su nepovratne ukoliko stipendisti redovno ispunjavaju svoje univerzitetske obaveze. Student koji je potpisanik ugovora o stipendiranju dužan je da vrati sav iznos, uz pripadajuću zakonsku kamatu, u roku od godinu dana, ukoliko napusti ili izgubi pravo na redovno školovanje svojom krivicom.

Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke kojeg svaki kandidat obavezno dostavlja prilikom apliciranja. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja (31.03.2017. godine).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se lično u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Bugojno – Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu (soba 103) ili na šalteru “Informacije” Centra za usluge građanima.

 

U DODACIMA MOŽETE POGLEDATI KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA PRILIKOM KONKURISANJA ZA STIPENDIJE 

IzjavaZdaZprima-neprimaZstipendiju_1.doc
zahtjevZzaZdodjeluZstip..doc
ObrazacZzaZstipendiju_1.doc
OBRAZACZZAZPRIGOVORZNAZBODOVNUZLISTU.doc
KonkursZzaZdodjeluZstipendija-konayni_1.doc
TabelaZpotrebneZdokumentacije_1.doc