Održana maratonska 17. sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Jučer je održana, najduža u posljednjih 20 godina, 17.redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno, na kojoj je razmatrano 10 tačaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, usvojen je prijedlog predsjedavajućeg Igora Vrljića da se, zbog nepripremljenih materijala, s dnevnog reda skine Prijedlog odluke o komunalnom redu , te da se Izvještaj javnog pravobranioca razmatra kao treća tačka. Prijedlog kluba SDP da se u dnevni red uvrsti novih pet tačaka, te dvije inicijative SBB nisu dobile potrebnu većinu glasova.Informaciju o realizaciji akata sa prethodne sjednice Općinskog vijeća podnio je predsjedavajući Igor Vrljić , a potom su uslijedila vijećnička pitanja, koja su se najviše odnosila na infrastrukturne probleme, čišćenje smeća na pojedinim lokacijama, a podneseno je i nekoliko inicijativa. Nakon što je vijećnica SDP-a Šejla Džanan podnijela inicijativu da se objavi lista 14 studenata čija je žalba djelomično uvažena, uslijedila je pauza nakon koje je načelnik Hasan Ajkunić istakao kako će i ti studenti dobiti pune stipendije.

Dugotrajna i burna diskusija vijećnika uslijedila nakon što je prezentiran Izvještaj javnog pravobranioca za 2015.,2016.,2017. i 2018.godinu. Uz zamjerke što se kasni sa , te niza pitanja , izvještaj je uvojen uz zaključke da Javno pravobranilaštvo bude i dalje za Bugojno i susjedne općine Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje, te da se načelnih obaveže da raspiše oglas za prijem za upražnjena radna mjesta u pravobranilaštvu. Uz burne diskusije i niz dugotrajnih pauza analiziran je , po treći put, problem grijanja u gradskim naseljima za koje je isporučilac toplotne energije OR Bade. Jednoglasno je usvojen zaključak da općina Bugojno raspiše javni poziv za isporuku toplotne energije, a da se OR Bade da saglasnost za nabavku kompenzacionih posuda za koje će općina biti sufinansijeru iznosu 50 %. Takodje, izglasano je izmještanje kotlovnice iz užeg centra grada, kao i da sve aktivnosti budu relaizovane što hitnije.

Jednoglasno je nakon diskusije usvojen Izvještaj o izgradnji prihvatilišta za pse lutalice na lokalitetu Koprivnice, te se zadužuje općinski načelnik da u što skorije vrijeme obavi razgovore s rukovodstvom ŠPD Srednjobosanske šume o davanju pomenute lokacije u vlasništvo za ovu namjenu. Usvojen je zaključak da se stavljanje van snage odluku koju je Općinsko vijeće donijelo 2011.godine da lokacija za prihvatilište pasa lutalica bude na lokalitetu Dubočina.17 vijećnika je glasalo, dok se ostali nisu izjašnjavali vezano za usvajanje Izvještaja o radu komunalnog inspektora i inspektora zaštite okoliša za period od 1.1. 2017. do 30.4.2019.godine.Izvještaj je ocijenjen kao dobar, ali za jedan broj vijećnika bio je sporan zaključak da se za sljedeću sjednicu dopuni sa prijedlogom realizovanih mjera koje su poduzete, te da u inspektor, u svojoj nadležnosti, izvrši nadzor u užem jezgru grada, gdje kako je rečeno, situacija nije zadovoljavajuća.

Izvještaj o radu urbanist-gradjevinskog inspektora za isti period nije dostavljen tako da nije ni usvojen, uz zaključak da bude pripremljen i prezentiran na sljedećoj sjednici kolegija Općinskog vijeća.Potreban broj glasova dobio je i Prijedlog odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Bugojno.

Jednoglasno je usvojen Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu poljoprivrednih poticaja za 2019.godinu, a usvojene su izmjene i dopune Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlaštenja JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve. I ovu sjednicu su okarakterisale dugotrajne i česte pauze, burne diskusij, a trajala je od 10 do 23 sata.