Održana 6. sjednica OV Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Na početku jučerašnje 6. sjednice OV Bugojno, a tokom prve tačke dnevnog reda podnesen je veliki broj vijećničkih pitanja, te nekoliko inicijativa od kojih se za dvije i glasalo.

Jednoglasnu podršku vijećnika dobila je inicijativa SDP- a i SDA da se obezbijedi prijevoz za učenike Vrpeći i Vrbanje i uputi zahtjev resornom kantonalnom ministarstvu za finansiranje prijevoza učenika što i jeste u njegovoj nadležnosti. Podršku nije dobila inicijtiva SDP- a o smjeni predsjedavajućeg OV Igora Vrljića.

U obrazloženju inicijative SDP na teret predsjedavajućeg stavio je neodržavanje sjednice OV u trajanju od četiri mjeseca, kao i neprovodjenje drugih odluka OV – a. Dvanaest viječnika je glasalo protiv, 4 su bila za, a šest suzdržanih. Na prijedlog Kluba SDA u Dnevni red je uvrštena tačka o dodijeli stipendija za 2016./2017. akademsku godinu. Nakon odredjenih diskusija ovaj prijedlog je uvršten u Dnevni red sjednice.

Tokom razmatranja ove tačke sa 22 glasa ZA usvojena je ova tačka dnevnog reda uz dodatak da stipendije dobiju svi aplikanti , koji su aplicirali za stipendije, a ispunjavaju uslove za dodijelu stipendija u akademskoj 2016/2017. godini. To praktično znači da će stipendije biti dodijeljene za najmanje 308 aplikanata, kojima je općinska komisija već odobrila stipendiju na osnovu bodovanja koje je provedeno ranije.

Dugotrajna diskusija se odvijala po trećoj tački dnevnog reda- Informaciji o aktivnostima Izborne komisije za provodjenje izbora u mjesnim zajednicama. Informaciju o dosadašnjim aktivnostima podnijela je predsjednica općinske Komisije Jasmina Pokvić. Tokom diskusija iznesene su odredjene primjedbe na prezentiranu informaciju, ali je ona ipak primljena k znanju od strane prisutnih viječnika.

Izbori Savjeta MZ nakon punih sedam godina biće održani u nedjelju, 1. oktobra. Pomočnik načelnika za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu Sead Karahodžić, prezentirao je informaciju o realizaciji poticaja za prošlu godinu naglasivši kako je do sada ukupno uplaćeno oko 98. 000 KM od budžetom predviđenih 250.000.

Načelnik općine je dao garanciju da će se presotala sredstva uplatiti do kraja oktobra mjeseca. Živa diskusija vođena je i o Prijedlogu Programu poticaja za uanpređenje poljoprivredne proizvodnje općine Bugojno za ovu godinu. Doneseno je nekoliko zaključaka. Sugeriše se općinskom vijeću da se ubuduće prilikom usvajanja općinskog Budžeta pristupi raspisivanju javnog poziva za poticaj unapređenju poljoprivredne proizvodnje za tu budžetsku godinu, potom, zadužuje se služba za privredu da nakon usvajanja Programa poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2017. , a po eventualnoj prijavi većeg broja aplikanata pismeno o tome obavijesti OV, koje će potom preduzeti korake na dodijeli poticaja.

Također, zatraženo je da se općinska Služba za poljoprivredu kadrovski ojača i tehnički opremi, što je jedan od ranijih zaključaka OV- Bugojno, te da se održi Tematska sjednica OV Bugojno na temu poljoprivrede. I Prijedlog odluke o osnivanju Agencije za razvoj općine Bugojno podijelio je viječnike.

Predstavnici opozicije su negodovali na način kako je došlo do formiranja ove agencije naglasivši kako već nekoliko mjeseci u Agenciji čije je osnivanje aktima uslijediolo tek danas rade najmanje tri uposlena. I pored protivljenja pomenuti prijedlog vijećnici su usvojili, baš kao i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o promjeni oblika Javnog preduzeća za stambeno komunalne poslove i lokalne puteve , te Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta preduzeća u okviru kojeg će djelovati i buduća agencija.

Uz manje diskusije vijećnici su primili k znanju Informacije o stanju prostorno- planske dokumentacije općine Bugojno, te Poslovne zone Bugojno 2. Na kraju sjednice koja je potrajala više od sedam sati Razmatran je Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti SBK za period 2016/2020. godina. Načelnik Ajkunić smatra kako su usvojene tačke dnevnog reda veoma bitne za budući razvoj općine Bugojno.