Održana četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U petak je u velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf održana 4. redovna sjednica Općinskog vijeća.

 

Sjednicu je vodio predsjedavajući Općinskog vijeća Naser Rujanac a dnevni red, od prvobitno predloženih 20 tačaka, dopunjen je Programom izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu, i Prijedlogom za imenovanje jednog člana Upravnog odbora u Trećoj osnovnoj školi Oborci.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prostorni plan općine Donji Vakuf za period od 2014. do 2034. godine i Odluku o provođenju ovog plana, kao i Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta, i Odluku o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.

Sa 16 glasova „za“ i 5 „protiv“ usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Donji Vakuf, kao i Odluka o kriterijima i postupku za odabir članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća.

Jednoglasnu podršku vijećnika dobio je Prijedlog Operativnog budžetskog kalendara za izradu i donošenje budžeta za 2018. godinu, odnosno Finansijskog plana Općine za period od 2018. do 2020. godine.

Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu, dobio je 16 glasova „za“, dok je pet vijećnika bilo suzdržano prilikom glasanja.

Donjovakufski vijećnici jednoglasno su prihvatili Zaključak o raspisivanju konkursa za zakup poljoprivrednog zemljišta, te sa 16 glasova „za“ i pet „suzdržanih“ glasova Izvještaj o stanju u oblasti građenja na području općine u prošloj godini i Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi za upravu u 2016. godini.

Na sjednici su razmatrani izvještaji o radu javnih ustanova Centar za socijalni rad i Vrtić za 2016. godinu, kao i Izvještaj o radu Vatrogasnog društva za isti vremenski period.

Vijećnicima na razmatranje bili su ponuđeni, također, izvještaji o radu komisija za statut i propise, izbor i priznanja, i žalbe, kao i Izvještaj o realizaciji planiranih radova na Programu komunalne infrastrukture u 2016. godini. Svi ovi izvještaji usvojeni su jednoglasno.

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf prezentovane su i jednoglasno usvojene informacije o stanju bezbjednosti ljudi i imovine, javnog reda i mira u donjovakufskoj općini, stanju zaštite od požara i vatrogastvu, i realizaciji aktivnosti na provođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica.

Sa 16 glasova „za“ i pet „suzdržanih“ glasova prihvaćena je ostavka Saliha Bašića na članstvo u Komisiji za žalbe, a na njegovo mjesto imenovan je Rasim Palalić. Istim omjerom glasova usvojen je Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Imenovanje Arnese Balihodžić za člana Upravnog odbora Treće osnovne škole Oborci podržalo je 13 vijećnika, dok je osam bilo suzdržano. Bila je to i posljednja tačka dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća Donji Vakuf tokom koje su, za četiri sata rada, vijećnici uspjeli apsolvirati ukupno 22 tačke dnevnog reda.