Općina Bugojno: Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Općina Bugojno i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji uz podršku Vlade Švicarske realizuje njemačka konsultantska kuća GOPA, Predstavništvo u BiH, pozivaju sve zainteresovane građane općine Bugojno da se prijave za učešće u Programu podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.

Podrška preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja predstavlja Program koji ima za cilj smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetničkih vještina, razvoj poslovnih ideja, pružanje podrške osnivanju i radu preduzeća, te stručnu i finansijsku podršku za najkvalitenije poslovne planove iz tridesetijedne lokalne zajednice uključene u implementaciju Programa u Bosni i Hercegovini.
Za sve građane općine Bugojno, prvenstveno mlade, žene i nezaposlene, Program predstavlja priliku i mogućnost te ih pozivam, kao i predstavnike poslovnog sektora, civilnog društva, obrazovnih institucija i sve druge koji imaju poslovnu ideju i inicijativu da se aktivno uključe, detaljno upoznaju sa uslovima Javnog poziva i do 12. februara 2018. godine, do kada će Javni poziv biti otvoren, na propisanom obrascu podnesu prijave i učestvuju u YEP inkubatoru poslovnih ideja.
 
 
                              Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

 

Uvodne informacije:
Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u Bosni i Hercegovini realizuje se od 2008. godine. Trenutna, treća faza projekta, obuhvata period od 2016. do 2020. godine. YEP realizuje njemačka konsultantska kuća GOPA, a podržava Vlada Švicarske. Jedna od ključnih komponenti Projekta je podrška preduzetništvu, koja podrazumijeva konkretnu podršku osnivanju preduzeća i kreiranju novih radnih mjesta, uključujući i posebnu podršku za poslovne poduhvate iz domena socijalnog preduzetništva. Pod socijalnim preduzećima podrazumijevaju se poslovni poduhvati koji na inovativan način rješavaju društvene probleme, npr. u oblasti zaštite okoline, kulturnih ili prirodnih vrijednosti, smanjenja nezaposlenosti i slično. Više informacija o Projektu zapošljavanja mladih dostupno je na www.yep.ba.
Saradnja Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Općine Bugojno formalizovana je u decembru 2017. godine potpisivanjem Ugovora o saradnji za realizaciju programa podrške preduzetništvu na području lokalne zajednice. Ovaj program finansiran je i realizovan zajednički u formi lokalnog partnerstva za preduzetništvo i zapošljavanje. Koncept lokalnog partnerstva podrazumijeva otvorenost za uvođenje dodatnih zainteresovanih partnera iz lokalne zajednice (javnih službi za zapošljavanje, poslodavaca, organizacija civilnog društva, obrazovnih institucija i drugih) koji imaju kapacitete za pružanje podrške preduzetništvu i zapošljavanju.

Propozicije
1. Predmet poziva – Prijavom na ovaj poziv, zainteresovani aplikanti prijavljuju se za učešće u YEP Inkubatoru poslovnih ideja koji se realizuje u saradnji sa Općinom Bugojno.
2. Predmet poslovne ideje – Za učešće u YEP Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta, bez obzira na formu registracije. Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje životne sredine i slično). U oblasti socijalnog preduzetništva, kao referentni dokument koji propisuje vrijednosti, osnovne pojmove i principe socijalnog preduzetništva koriste se Platforme za socijalno preduzetništvo RS i FBiH, razvijene od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu RS.
3. Podnosioci – Ovaj javni poziv otvoren je za prijave:
• Fizičkim licima sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Bugojno,
• Organizacijama civilnog društva (udruženja građana i fondacije), zainteresovanim za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata,
Uslovi za učešće su:
• Da imate poslovnu ideju koju želite da pokrenete i uspostavite formalni biznis ili ako posjedujete neformalnu (neregistrovanu) djelatnost i želite da je formalizujete/registrujete;
• Da pripadate jednoj ili više ciljnih grupa (vidi poglavlje Ciljne grupe);
• Ako posjedujete minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovne aktivnosti;
• Završena srednja, viša ili visoka škola ili iskustvo na poslovima koje obuhvata Vaša poslovna ideja;
• Tehničko ili zanatsko znanje i druge vještine neophodne za obavljanje predmetne djelatnosti.
Ciljne grupe:
• Nezaposleni;
• Zaposleni koji bi htjeli da pokrenu vlastiti posao;
• Mladi;
• Žene;
• Organizacije civilnog društva, zainteresovane za angažman u oblasti socijalnog preduzetništva.
4. Postupak prijave – Prijave je moguće podnijeti u periodu od 12.01.2018. do 12.02.2018. godine, ispunjavanjem Prijavnog formulara za YEP Inkubator poslovnih ideja.

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj ili elektronskoj formi. Pismena prijava se predaje lično u Općini Bugojno, šalter „Prijem podnesaka“ ili putem pošte na adresu: Općina Bugojno, 307. Motorizovane brigade 92, 70230 Bugojno sa naznakom „Program podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja“, dok je elektronsku prijavu moguće poslati na email adresu bugojno@bih.net.ba. Za bilo koji od ponuđenih načina predaje prijave, bitno je osigurati da je Prijavni formular popunjen u potpunosti, odnosno da nema nedostajućih informacija.

Info dan za zainteresovane aplikante bit će održan u Općini Bugojno 24. januara 2018. godine, u periodu od 11.00 do 13.00 sati u zgradi Općine Bugojno, sala na V spratu. Zainteresovani aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja i svim drugim važnim informacijama vezanim za program podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.
Pitanja u vezi sa Javnim pozivom se mogu postaviti elektronskim putem na adresu bugojno@bih.net.ba sa naznakom „Program podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja“. Pitanja se mogu postavljati do 29. januara 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri dana od primanja upita. Sva postavljena pitanja i odgovori će biti objavljeni na web stranici Općine Bugojno www.opcina-bugojno.ba 02. februara 2018. godine.
Nakon isteka perioda za podnošenje aplikacija, sve pristigle prijave po ovom Javnom pozivu ocijeniti će komisija za administrativnu usklađenost koju čine predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Općine Bugojno. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene aplikacije neće biti razmatrane od strane komisije i bit će odbačene. Podnosioci čije aplikacije zadovolje uslove za učešće i budu pozitivno ocijenjene u odnosu na druge aplikacije, bit će pozvani na prezentaciju Programa YEP Inkubatora na kojoj će biti obaviješteni o narednim koracima koje trebju slijediti kako bi se izbjegle sve nejasnoće vezane za pravo učešća potencijalnih korisnika u Programu.
5. Sadržaj podrške – Učesnici YEP Inkubatora poslovnih ideja kroz učešće u programu podrške mogu dobiti:
1. Stručnu podršku u jačanju preduzetničkih vještina;
2. Stručnu podršku u razvoju poslovnog modela;
3. Mentorsku podršku u razradi i finalizaciji poslovnog plana;
4. Podrška u javnom prezentiranju ideje investitorima;
5. Finansijsku podršku u izradi prototipa proizvoda i/ili usluge;
6. Finansijsku investiciju i dugoročno mentorstvo, zavisno od pokazatelja biznis plana i ocjene stručne komisije.
Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim preduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane timova, YEP i predstavnici Općine Bugojno zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg preduzetnika iz procesa pružanja podrške.
Proces podrške
Inkubacija poslovnih ideja se sastoji od više ciklusa. Na kraju svakog ciklusa, preduzetnici koji su uspješno završili postavljene zadatke, prelaze u naredni ciklus:
1. Ciklus početne procjene ličnih kapaciteta, posvećenosti preduzetnika i kvaliteta poslovne ideje. Prvi ciklus sastoji se od četverodnevnog događaja u toku kojeg se procjenjuje kvalitet i originalnost poslovne ideje te kompetencije i posvećenost preduzetnika realizaciji ideje. Uspješan završetak ove faze podrazumijeva demonstraciju spremnosti za prihvatanje novih znanja iz oblasti preduzetništva, komercijalni potencijal poduhvata i posvećenost preduzetnika realizaciji poslovne ideje.
2. Ciklus inkubacije poslovnih ideja kroz jačanje preduzetničkih kapaciteta i validaciju poslovnih ideja. U ovaj ciklus uključuju se preduzetnici koji su uspješno završili prvi ciklus podrške. Podrazumijeva dvomjesečni proces koji uključuje tri četverodnevna događaja i seriju zadataka za samostalni rad.
3. Ciklus izrade detaljnog biznis plana. U ovaj ciklus uključuju se preduzetnici koji su uspješno završili drugi ciklus. Podrazumijeva tromjesečnu mentorsku podršku u definiranju svih elemenata biznis plana, uključujući i finansijske projekcije i očekivano vrijeme do postizanja održivosti.
4. Proces izrade prototipa proizvoda i/ili usluge koji su predmet poslovne ideje. Proces se izvodi paralelno sa drugim i trećim ciklusom. Na izradi prototipa svojih proizvoda/usluga, preduzetnici generalno rade samostalno. Izuzetno, u slučaju potrebe, u ovoj fazi je moguće dobiti dvije vrste podrške:
a. Ukoliko nabavka, montaža i/ili testiranje dijelova i opreme zahtijevaju sredstva koja preduzetnik na drugi način nije u mogućnosti osigurati, moguće je aplicirati za ograničena sredstva.
b. Ukoliko timu u procesu izrade prototipa nedostaju stručna znanja, moguće je aplicirati za stručno mentorstvo. YEP Inkubator će po prijemu i odobravanju zahtjeva pokušati identificirati i angažirati odgovarajuće mentore koji su u posjedu znanja i iskustava potrebnih za razvoj željenog prototipa.
5. Predstavljanje poslovnih modela pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova.
6. Investiranje i dugoročna podrška. Poslovnim poduhvatima čiji komercijalni potencijal bude pozitivno ocijenjen tokom evaluacije od strane stručne komisije, biće ponuđen paket dugoročne podrške koji uključuje stručnu podršku (mentorstvo) i investicijski paket (finansijsku podršku).