Sutra u Travniku 62. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sutra će u Travniku biti održana 62. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona sa početkom u 9:00 sati.

    

                                                                   D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa 61. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2018-2020.godina – Ministarstvo finansija

3. Prijedlog odluke o iznosu i isplati regresa za 2017.godinu – Ministarstvo finansija

4. Prijedlog odluke o uračunavanju troškova slanja prekršajnog naloga na teret počinitelju prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na cestama – Ministarstvo unutrašnjih poslova

5. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za V. mjesec 2016./2017. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

6. Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za adaptaciju krova školske sale u ”I. Osnovne škole Bugojno”, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

7. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju i dogradnju parking prostora ispred zgrade”Tri bora” – Služba za zajedničke poslove

8. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za naknadne radove na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade Kantona  – Služba za zajedničke poslove

9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izvođenje geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede

10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena mramora na lokalitetu “Dolovi-Begova Brezača” općina Novi Travnik – Ministarstvo privrede

11. Izvještaj o radu Regionalne Ekonomske Zajednice za 2016. godinu – Ministarstvo privrede

12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Uprava za civilnu zaštitu

13. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za niže potrošačke jedinice – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14.Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

a) za obilježavanje vozila

b) za nabavku i ugradnju LED blinkera sa zvučnom signalizacijom

c) za nabavku opreme za video nadzor

d) za nabavku gumenih prostirača

15. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izradu programa za izračunavanje penzijskog staža za uposlenike MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova

16. Zahtjev za preispitivanje Zaključka Vlade Kantona o isplatama jubilarnih nagrada – Ministarstvo unutrašnjih poslova

17. Saglasnost za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva finansija – Ministarstvo finansija

18. Saglasnost za pokretanje procedure za prodaju poslovnog prostora u zgradi Vlade Kantona koje koristi PPUD “Dalas” – Agencija za privatizaciju

                                                                                                               PREMIJER KANTONA

                                                                                                                                 Tahir Lendo, dipl.ing.