Travnik: Održana 58. sjednica Vlade SBK-a

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U Travniku je održana 58. sjednica Vlade SBK-a

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 57. Sjednice.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, i uputila u skupštinsku proceduru.

Data je i saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK dala donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec maj 2017. godine, osnovica za obraćun plaće za mjesec maj 2017. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, za nosioce pravosudnih funkcija iznosi 105,01 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o davanju saglasnosti za prijenos prava na koncesiju iz z Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE „Centar“ sa dosadašnjeg koncesionara „Val Brana“ d.o.o. Vitez na privredno društvo „Gudelj“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE „Rijeka“, sa dosadašnjeg koncesionara „Gudelj“ d.o.o. Vitez, na privredno društvo „Val Brana“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: Izrada elaborata o gospodarenju šumama u zoni sanitarne zaštite izvorišta vode Kruščica, općina Vitez za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Kantonalne uprave za šumarstvo SBK), ugovor za nabavku usluga dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču J.P. „BH Šume“ Sarajevo i UG „CEPOS“ Sarajevo,

          Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava ta sufinansiranje izrade Elaborata o gospodarenju šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode Kruščica, općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM, sredstva će se doznačiti  Kantonalnoj upravi za šume SBK,

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja većeg vodospremnika/ rezervoara Zlatno vrelo, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.996,60 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodovoda Sušike u S.Buselji, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.739,20 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Tiru Riru“ d.o.o. Busovača,

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodovoda Jazvine-Pandurica, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.971,41 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „BAŠIĆ Gradnja“ d.o.o. Busovača,

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija (ucjevljenje) i čišćenje potoka Herenda u naselju Bistrica, na području općine Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 6.996,07 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Nasup“ d.o.o. Jajce,

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodovoda Bare“ na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.791,22 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „SKI Mići“ d.o.o. Busovača,

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Čišćenje vodotoka rijeke Kozice“, na području općine Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 6.247,80 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Tiru Riru“ d.o.o. Busovača,

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodovodne mreže naselja Odžak“, na području općine Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 9.125,12 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču IGM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Rekonstrukcija starog vodovoda“, na području općine Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 23.154,56 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Ceste Company“ d.o.o. Kiseljak.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede, donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanjusredstavasapozicije „Transfer RegionalnojEkonomskojZajednici“, odlukom se izdvajaiznos od 70.000,00 KM za sufinansiranjeRegionalneEkonomskeZajednice, sredstvaće se doznačitinaračun REZ Agencije, sredstvaće se utrošitiisključivo za realizacijuprojekata u općinamaSrednjobosanskogkantona,

          Odluka o izdvajanjusredstavasapozicije „Transfer – poticajiprivredi“ LOT 6 – Subvencijaopćinama za projekteodrživogturizma, odlukom se izdvajaiznos od 10.000,00 KM, sredstvaće se doznačitiopćiniBusovača,

          Odluka o pokretanjupostupkaizrade Master plana razvojaturizma (II-faza), za područjeopćina: Fojnica, Kreševo, BusovačaiVitez, odlukom se izdvajaiznos od 40.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

          Odluka o utroškusredstava za rekonstrukcijuzbogelementarnenepogode „Rekonstrukcijaiinvesticijskoodržavanje“ u P.Š. „Bukovci“ – O.Š. „Kaćuni“ Busovača, odlukom se izdvajaiznos od 1.604,07 KM, sredstvaće se doznačitipoduzeću „Biogradlija“ d.o.o. Busovača,

          Odluka o davanjusaglasnostiškolama za raspisivanjekonkursa za upražnjenaradnamjesta za nastavnoinenastavnoosoblje u osnovnimisrednjimškolama,

          Odluka o dodjeliugovora za „Zamjenudotrajalestolarije“ u O.Š. „Lepenica“ Kiseljak, ugovor se dodjeljujenapovoljnijemponuđaču „Miličević“ d.o.o. Kreševo,

          Odluka o dodjeliugovora za „Saniranješkolskogigrališta“ u O.Š. Gromiljak, Gromiljak, ugovor se dodjeljujenajpovoljnijemponuđaču „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca, donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanjuiraspodjelisredstava, odlukom se izdvajaiznos od 110.500,00 KM, za pomoć u raduudrugamabraniteljima,

          Odluka o izdvajanjuiraspodjelisredstava, odlukom se izdvajaiznos od 36.500,00 KM, za manifestacije, obilježavanjeznačajnihdatumaisportskeaktivnosti,

          Odluka o izdvajanjuiprijenosusredstava za zapošljavanjedjecepoginulihboraca, odlukom se izdvajaiznos od 100.000,00 KM.

 Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izborudrugorangiranogponuđača u otvorenompostupku za dostavuponuda za: Nabavkuiugradnjudijelova za vozilaimotocikle, ugovor se dodjeljujedrugorangiranomponuđaču Auto Kuća „Buba“ d.o.o.Vitez,

          Odluka o izborudrugorangiranogponuđača u otvorenompostupku za dostavuponuda za: autolimarskeilakirerskeradovenavozilima u vlasništvu Vlade kantona, ugovor se dodjeljujedrugorangiranomponuđaču Auto Kuća „Buba“ d.o.o.Vitez,

          Odluka o izborudrugorangiraniponuđač u otvorenompostupku za dostavuponuda za: vulkanizerskeuslugeiuslugepranjavozila, ugovor se dodjeljujedrugorangiranomponuđaču Auto Kuća „Buba“ d.o.o.Vitez,

          Odluka o izborunajpovoljnijegponuđača u konkuretskomzahtjevu za dostavuponuda za javnunabavkugrađevinsko – zanatskiradovinauređenjuulazaiportirnice u zgradi Vlade SBK, ugovor za izvođenjeradovadodjeljuje se ponuđaču „Vlašić-gradnja“ d.o.o.Travnik.

Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: Programski paket za javnu nabavku korisničkog softvera, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču“GUINEA“ d.o.o. Vitez.

Na prijedlog istog Ureda, Vlada SBK je dala saglasnost za angažiranje poduzeća „NESA SISTEMI“ d.o.o. Travnik, za provođenje projektnog zadatka za uvođenje kvalitetnije i jedinstvene internet veze za potrebe kantonalnih tijela uprave.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost na imenovanje Tima za pripremu tenderske dokumentacije za provođenje procedure javne nabavke: „Prijevoz učenika osnovnih škola sa područja SBK“.

Data je i saglasnost Upravnim odborima osnovnih škola sa područja SBK da imenuju komisiju za provođenje procedure javne nabavke: „Prijevoz učenika osnovnih škola “ i  donesu Odluku o pokretanju procedure javne nabavke, na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju koje su date budžetskim korisnicima.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za mjesec maj 2017. godine. 

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanjusredstavanamijenjenih za zaštituokoliša za 2017. godinuizsredstava Fonda za zaštituokoliša SBK, odlukom se izdvajaiznos od 1.185.000,00 KM za projekte Fonda za zaštituokoliša,

          Odluka o raspodjelisredstava za projekteinfrastukture u općinama SBK u 2017. godini, odlukom se izdvajaiznos od 800.000,00 KM za raspodjeluirealizacijuprojekatainfrastrukture,

          Odluka o izdvajanjusredstavaizBudžeta SBK za 2017. godinu za podrškuprojektimaekološkihdruštava, odlukom se izdvajaiznos od 25.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utrošku sredstava za nabavku opreme za kabinet informatike za O.Š. „Pajić Polje“ Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 6.998,54 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Genelec“ d.o.o. Tuzla.

Donesena su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:

          Odluka o akontativnojraspodjelisredstava za visokoškolstvoplaniranihBudžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvajaiznos od 142.053,00 KM, za V mjesec, za sufinansiranjevisokogškolstvaistipendiranjestudenata,

          Odluka o utroškusredstavaidodjeliugovora za „Saniranjeiasfaltiranješkolskogdvorišta“ O.Š. „Guća Gora“ Travnik, odlukom se izdvajaiznos od 14.882,40 KM, sredstvaće se doznačitinajpovoljnijemponuđaču „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.

KABINET PREMIJERA