U Travniku je održana 43. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                                                     SAOPĆENJE ZA JAVNOST
sa 43. sjednice Vlade SBK održane 15.12.2016.godine u Travniku

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 15. Vanredne sjednice.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK utvrdila Prijedlog Zakona o pravobranilaštvu i Prijedlog Zakona o sudskim taksama, i uputila u dalju proceduru.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta SBK za period 1.1.2016. do 30.9.2016. godine.

Služba za zapošljavanje je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju na tržištu kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu „Bistrica“ na lokalitetu Pavlovica MZ Bistrica, općina G.Vakuf – Uskoplje,
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje poljoprivredi (pomoć poljoprivrednom proizvođačima) u 2016 godini, odlukom se izdvaja iznos od 4.400,00 KM, sredstva će biti utrošena za oblažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima,
– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava (interventna sredstva) iz Budžeta SBK u 2016. godini,
– Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava za realizaciju projekata:
• Radovi na izgradnji rasteretne komore za vodovod Grahovčići – Brajkovići na području opčine Travnik, u iznosi od 3.356,54 KM,
• Regulacija odvodnje oborinske kanalizacije u SRC Pridolci, na području općine Busovača, u iznosu id 20.000,00 KM,
• Izgradnja kanalizacione mreže Trošnjik – I faza, na području općine Fojnica, u iznosu od 40.000,00 KM,
• Rekonstrukcija/ sanacija kaptaže izvorišta „Oparac“ na području općine Novi Travnik, u iznosu od 9.000,00 KM,
• Popravak postojećeg ili izgradnja novog bazena za vodu u naselju Dobro brdo MZ Torlakovac, na području općine Donji Vakuf, u iznosu od 5.000,00 KM,
• Završi radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Kandija, MZ Kandija, u iznosu od 6.908,85 KM,
• Osposobljavanje dijela mrijestilišta za uzgoj i zaštitu autohtonih vrsta riba, USR „Vitez“, u iznosu od 1.500,00 KM,
– Odluka o dodjeli koncesije za korištenje voda sa izvorišta za potrebe javnog vodosnabdjevanja na području općine Kiseljak, koncesija se dodjeljuje J.P. „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. općina Kiseljak za korištenje voda za potrebe javnog snabdjevanja sa izvorišta: „Čubren“, „Grahovci“, „Potkraj“, „Borina“, „Vrbovik“, „Doci“, „Bijele vode“, „Studenac“ i „Park“,
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2016. godini na epizootioološkom području SBK iz Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 79.210,28 KM za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i umjetnog osjemenjavanja u 2016. godini.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za adaptaciju i krečenje prostorija O.Š. „Busovača“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 4.991,92 KM, za tekuće održavanje, sredstva će se doznačiti poduzeću „Aquaterm“ d.o.o. Busovača,
– Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2016. godinu, odlukom se odobrava iznos od 9.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Sportskom Savezu SBK u svrhu uplate sredstava za „Izbor najboljeg sportiste SBK za 2016. godinu“,
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, u svrhu podrške takmičenja u premijer ligi BiH,
– Odluka o dodjeli ugovora i utrošku sredstava za izgradnju sportske dvorane (II faza izgradnje) u O.Š. „13. Rujan“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 28.649,79 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Komotin“ d.o.o. Jajce,
– Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku opreme za školske učionice O.Š. „Voljevac“ Gornji Vakuf – Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 5.937,67 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Karadža-Trade-Kašmir“ d.o.o.,
– Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstrukciju mokrog čvora u O.Š. „Fra Marijan Šunjić“ Stojkovići, Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,
– Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture u općinama SBK (Gornji Vakuf – Uskoplje: 32.000,00 KM, Travnik: 36.813,36 KM, Kiseljak: 43.500,00 KM) za 2016. godinu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava u iznosu od 140.000,00 KM, odnosno 20.000,00 KM po jednom deficitarnom kadru, u cilju zadržavanja deficitanih kadrova medicinskog usmjerenja na području SBK, sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun zdravstvenih ustanova kod kojih se nalaze deficitarni kadrovi.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, za uređenje mezarja i groblja,
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK, odlukom se izdvaja iznos od 3.800,00 KM, za izgradnju i uređenje spomen obilježja.

Vlada SBK je na prijedlog Službe za zajedničke poslove donijela Odluku o korištenju sredstava Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 7.019,53 KM, za uređenje stepeništa ispred zgrade Vlade SBK.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost za nabavku skenera i printera u Općinskom sudu u Kiseljaku,
– Saglasnost za izvođenje farbarsko-molerskih radova u zgradi Kantonalnog tužiteljstva Travnik.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost nižim potrošačkim jedinicama za provođenje procedure javne nabavke kako slijedi:
1. O.Š.“Dubravica“Preočica, 6.050,00 KM, Rekonstrukcija mokrog čvora, po nalogu inspekcije,
2. O.Š.“Dubravica“, 7.000,00 KM, Rekonstrukcija mokrog čvora, po nalogu inspekcije
3. M.S.Š. „Travnik“, 6.000,00 KM, Rekonstrukcija mokrog čvora, po nalogu inspekcije
4. O.Š.“Uskoplje“, 6.000,00 KM, Rekonstrukcija (Poboljšanje) centralnog grijanja.
5. O.Š.“Berta Kučera“, 7.000,00 KM, Rekonstrukcija podnih obloga, po nalogu inspekcije
6. O.Š.“Vitez“, 1.150,00 KM, Nabavka računara za Emis-program.

Usvojeni su i Izvještaji Odjela za internu reviziju za treći kvartal 2016. godine, Izvještaj o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka za novembar 2016. godine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK je donijela Odluku o Procjeni ugroženosti Srednjobosanskog kantona od prirodnih i drugih nesreća.
Donesena je i odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekta općina: Novi Travnik, Donji Vakuf, Gornji Vakuf – Uskoplje, Travnik, Bugojno i Vitez, na prijedlog iste uprave.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za IX mjesec akademske 2016/ 2017 godine, odlukom se izdvaja iznos od 64.449,00 KM za sufinansiranje visokog školstva i stpendiranje studenata kako slijedi:
o Studentski centar Sarajevo, 37.327,50 KM, Fa za IX mj. akademske 2016/2017.god.
o Studentski centar „Sveučilišta Mostar“, 8.410,50 KM, Fa za IX mj. akademske 2016/2017.god
o Studentski centar Zenica, 7.654,50 KM, Fa za IX mj. akademske 2016/2017.god
o Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar, 22.113,00 KM, Fa za IX mj. akademske 2016/2017.god
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo i stipendiranje studenata za Sveučilište Mostar,
– Odluka o utrošku dijela kapitalnih sredstava namijenjenih za sufinansiranje projekata značajnih za Srednjobosanski kanton, odlukom se izdvaja iznos od 2.050,00 KM za Javnu ustanovu „Dječji vrtić“ Novi Travnik,
– Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za izvođenje dodatnih radova na razvodu centralnog grijanja u O.Š. „Karaula“ Karaula, odlukom se izdvaja iznos od 2.772,99 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Zenica,
– Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za izmjenu stolarije u 2 učionice „Prve O.Š.“ Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 6.156,54 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Geko gradnja“ d.o.o. Bugojno,
– Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za adaptaciju svlačionica sportske dvorane u O.Š. „Bila“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,
– Odluka o dodjeli ugovora za nastavak izgradnje školske zgrade O.Š. „Safvet-beg Bašagić“ Novi Travnik, III faza, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „G.T.R.“ d.o.o. Mostar sa cijenom od 192.493,59 KM,

Na prijedlog istog ministarstva data je i saglasnost nižim potrošačkim jedinicama za provođenje procedure javne nabavke, kako slijedi:
• O.Š.“Travnik, 1.850,00 KM – Rekonstrukcija centralnog grijanja
• O.Š.“Kalibunar, 6.000,00 KM – Rekonstrukcija mokrog čvora i poda, po nalogu inspekcije
• S.Š. „Busovača, 10.000,00 KM – Završna faza rekonstrukcije poda u sportskoj dvorani
• M.Š.Š.“Busovača, 10.000,00 KM – Završna faza rekonstrukcije poda u sportskoj dvorani
• O.Š.“Nova Bila“, 5.000,00 KM – Rekonstrukcija mokrih čvorova/ Nabavka kopir aparata 821300……… ….1.500,00 KM
• O.Š.“Turbe, 3.000,00 KM – Rekonstrukcija centralnog grijanja

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o javnoj nabavci – nastavak izgradnje javne rasvjete prema crkvi u naselju Bistrica, općina Jajce, dirketnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Mukić komerc“ d.o.o. Jajce,
– Odluka o izdvajanju i isplati sredstava iz ostvarenih ušteda po realiziranim projektima iz sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 216. godinu, sredstva iz ušteda će se izdvojiti za ugradnju stolarije na dječjem obdaništu Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM,
– Odluka o izdvajanju dodatnih sredstava – iz ostvarenih ušteda po realiziranim projektima iz sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 216. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvajaju dodatna novčana sredstva za realizaciju slijedećih projekata:
• Za izgradnju kanalizacije u ulici Grge Novaka MZ Kalibunar, općina Travnik izdvajaju se novčana sredstva u iznosu od 7.000.00 KM.
• Za izgradnju kanalizacije u naselju Ljubnić MZ Rovna, općina Bugojno izdvajaju se novčana sredstva u iznosu od 4.070.00 KM.
• Za ugradnju termo fasade na školskoj zgradi O.Š. Voljevac, općina Gornji Vakuf/Uskoplje izdvajaju se novčana sredstva u iznosu od 7.000.00 KM.
• Za saniranje oborinskih voda u MZ Pribilovići, općina Novi Travnik izdvajaju se novčana sredstva u iznosu od 6.500,00 KM.
• Izgradnja primarne vodovodne mreže za naseljeno mjesto “Svrdlovac”, općina Fojnica, izdvaja u se novčana sredstva u iznosu od 7.000.00 KM Rješavanje propusta potočnih voda i kanalizacije kroz trup saobračajnice i podizanje puta na lokaciji Ahmići-Žume općina Vitez, izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000.00 KM.
• Za završetak radova termofasade na dvorani Doma kulture i osnovne škole Brestovsko, općina Kiseljak izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.600.00 KM.
• Za sufinanciranje rasteretnog ventila JKP “ Trebišnjica” Nova Bila,izdvajaju se novčana sredstva u iznosu od 4.200.00 KM

                                                                                                         KABINET PREMIJERA