VLADA SBK: Održana 36. sjednica

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 U Travniku je održana 36. sjednica Vlade SBK-a

Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je usvojila Program rada Zavoda za javno zdravstvo SBK za 2020. godinu. Na osnovu zakonski propisanih aktivnosti i potreba Zavoda za javno zdrastvo SBK načelnik stručne Službe za epidemiologiju donio je Plan rada Službe za 2020. godinu koju obuhvataju nekoliko procedura: stjecanje osnovnih znanja iz higijene životnih namirnica i predmeta opće upotrebe – higijenski minimum, organizovanje praktične obuke za studente Sveučilišta/Univerziteta „ Vitez „ Travnik, smjer – sanitarni inženjering, fakultativne imunizacije i imunizacije po epidemiološkim indikacijama, imunizacije – obavezni program, nadzor nad zaraznim bolestima, itd.

Usvojen je i Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. U 2019. godini Stručna služba za epidemiologiju realizirala je sljedeće aktivnosti i zadatke: provođenje obuke za zaposlenike koji dolaze u dodir s hranom i predmetima opće upotrebe na prostoru SBK, obuka studenata treće godine – smjer sanitarni inženjering u trajanju od 64 radna sata u prostorijama ZZJZ, imunizacija putnika u međunarodnom saobraćaju, izrada godišnjeg plana imunizacije, prikupljanje, razvrstavanje i obrada prijava zaraznih bolesti, proširenje akreditacije uvedenog standarda 17025:2006, praćenje standarda ISO 14001 u službi, kao i daljnja implementacija navedenog standarda na području zaštite životne sredine, itd.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma”, utvrđen Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona. Sredstva za realizaciju Programa ove odluke, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, isplatit će se korisnicima sredstava kao grant sredstva. Za LOT.1. Sufinanciranje projekata za izgradnju, unapređenje i modernizaciju skijališta na prostoru Srednjobosanskog kantona u cilju povećanja konkurentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva i produžetka zimske turističke sezone. Ciljevi projekta su poticanje izgradnje novih i modernizaciju postojećih skijališta kako bi se prostor Srednjobosanskog kantona učinio konkurentnim za strana i domaća ulaganja (u turizmu) u odnosu na zemlje okruženja; unapređenje i podizanje usluga na samim skijalištima; povećanje ugostiteljsko-turističkih sadržaja i ponude na skijalištu; uređenje infrastrukture i nabavka opreme za bavljenje zimskim sportovima;povećanje sigurnosti turista;povećanje zaposlenosti i ravnomjerniji regionalni razvoj. Za Lot.2. Adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih kapaciteta. Ciljevi projekta su povećanje ugostiteljsko-turističkih sadržaja, razvoj porodičnog i ruralnog turizma, adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih kapaciteta, ulaganja u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj, održivi razvoj, očuvanja radnih mjesta, novo zapošljavanje u ovoj oblasti, rast i razvoj ugostiteljsko-turističke privrede u Kantonu. Za LOT.3. Interventna sredstva u iznosu od najmanje 20%, od predviđenih sredstava iz tačke I. ove odluke.
– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije za mineralne sirovine u 2020. godini. Ovom odlukom usvaja se Program korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije za mineralne sirovine u 2020. godini, s pozicija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – sufinansiranje geoloških istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina“ Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2020. godini.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu općini Dobretići za prvi kvartal 2020. godine. Odlukom se odobravaju sredstva u iznosu od 62.500,00 KM za period januar-mart 2020. godine za podršku rada općine, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za Ronilačka odijela i ostalo, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 42.650,00 KM. U otvorenom postupku javne nabavke ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „FINANC“ d.o.o. Mostar, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 24.000,00 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 28.080,00 KM.
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabavku Atomskog apsorpcijskog spektrofotometra, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 83.000 KM. U otvorenom postupku javne nabavke ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „EURO LAB“ d.o.o. Bijeljina, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 74.875,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o interresorne grupe za utvrđivanje i analizu parafiskalnih nameta u SBK. Grupa je obavila slijedeće revizije: revizija građevina osnovnih škola, revizija građevina srednjih škola, revizija građevina za sva ministarstva, uprave, upravne organizacije i službe, revizija građevina za sve pravosudne institucije, revizija finansiranja troškova prevoza učenika osnovnih škola, revizija putnih troškova u pravosudnim institucijama, revizija Transfera – podrška općini Dobretići, revizija motornih vozila u MUP-u, revizija motornih vozila u ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i službama, revizija izdataka za komunalne usluge kod Službe zajedničkih poslova, revizija tekućih rashoda za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora SBK, revizija naknada za općekorisne funkcije šuma, revizija planiranja nabavki stalnih sredstava zdravstvenim ustanovama. Svi izvještaji su dostavljani Vladi Kantona, Vlada je svojim zaključcima zadužila korisnike koji su bili predmet revizije da izvršavaju date preporuke. Prijedlozi za razvoj i unapređenje interne revizije su da se organizuje sastanak između Federalnog i kantonalnog ministarstava finansija i ukaže rukovodiocima budžetskih korisnika na ulogu i značaj FUK-a i Interne revizije i postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede je usvojila Izvještaj interresorne grupe za utvrđivanje i analizu parafiskalnih nameta u Srednjobosanskom kantonu.
Zadatak interresorne radne grupe bio je utvrđivanje i analiza parafiskalnih nameta na nivou Srednjobosanskog kantona. Po izvršenom zadatku intetrresorna radna grupa je putem Ministarstva privrede dostavila Vladi Srednjobosanskog kantona Izvještaj na postupanje. Parafiskalni nameti podrazumijevaju različite vrste taksi i naknada koji predstavljaju neporezne prihode ili parafiskalne izvore budžetskih prihoda države i pratećih korisnika koje privredni subjekti i građani plaćaju za korištenje dobara od općeg interesa (voda, šuma, rudno bogatstvo, građevinsko zemljište, putna infrastruktura i drugi) ili usluge državne administracije. Nakon utvrđivanja i izrade registra parafiskalnih nameta za na nivou Srednjobosanskog kantona, možemo zaključiti da u parafisklane namete na području Srednjobosanskog kantona ulaze razne vrste taksi i naknada koje su svrstane u grupu posebnih taksi i naknada iz kategorije neporeznih prihoda. Pravni osnov za utvrđivanje parafiskalnih nameta na nivou Srednjobosanskog kantona je više od 20 zakona i isto toliko pravilnika i odluka kojim se detaljno razrađuju vrste obveznika, način obračunavanja i plaćanja ovih nameta.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Analiza prosječne starosti vozila u javnom prijevozu. Pitanje prosječne starosti vozila koja se bave javnim prijevozom je od izuzetne važnosti za cijeli Srednjobosanski kanton zbog ekoloških, ekonomskih, sigurnosnih, komfornih i drugih razloga. O važnosti starosti vozila za neki region možemo i sami posvjedočiti ako usporedimo saznanja kakva su se vozila koristila u našem okruženju prije cca 30 godina i kakva se koriste sada; a ako odemo u neku od zapadnih zemalja vidimo kakva će se vozila u javnom prometu koristiti i u našoj budućnosti, tj za oca 30 godina. Zadatak svih odgovornih subjekata koji mogu i trebaju raditi na smanjenju prosječne starosti vozila u javnom prometu jeste da ta budućnost što prije dođe i u ovaj Kanton.
Analiza je rađena za svaku općinu u SBK/KSB po vrstama prijevoza, kao i zbirno za cijeli Kanton, a rađena je i po vrstama propisanih licenci koje vozila koja učestvuju u javnom prijevozu trebaju posjedovati.

Vlada SBK je dala saglasnost na Planove javnih nabavki za 2020. godinu za Ministarstvo privrede, Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Kabinet Premijera Vlade, Službe za zajedničke poslove, Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu, Ured za zakonodavstvo, za osnovne i srednje škole, Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Kantonalna direkcija za ceste je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Godišnji plan i program projektovanja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2020.g. Godišnji plan i program izrade projektnih dokumentacija i rekonstrukcije regionalnih puteva za 2020.g., je izrađen na osnovu potreba i stanja regionalne putne mreže, a u visini raspoloživih sredstava planiranih u Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2020.g.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim će Vlada SBK će osigurati sredstva u iznosu od 20.000,00 KM u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi za sufinanciranje projekata značajnih za Srednjobosanski kanton“, na ime realizacije projekta energetske efikasnosti u JU bolnici Travnik, ukoliko projekat bude prihvaćen od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU zdravstvenim ustanovama u Srednjobosnskom kantonu. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu s pozicije Tekuće rezerve Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 16.000,00 KM JU zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu, na ime nabavke osobne zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava.