Vlada SBK: Sutra u Travniku 92. sjednica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

 

Sutra će u Travniku biti održana 92. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona s početkom  u 9:00 sati

                                        D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 91. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Rebalans Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo finansija

3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo finansija

4. Odluka o dopuni Statuta Službe za zapošljavanje KSB/SBK – Služba za zapošljavanje

5. Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – Služba za zapošljavanje

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – Služba za zapošljavanje

7. Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – Služba za zapošljavanje

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice, koeficijenata i prava iz radnog odnosa za direktore osnovnih i srednjih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kuture i sporta

9. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za prijevoz učenika koji nemaju organiziran prijevoz i učenika sa posebnim potrebama (za II. polugodište) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kuture i sporta

10. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za prijevoz učenika osnovnih škola ( za III. I IV. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kuture i sporta

11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo (V. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kuture i sporta

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH , broj: AP-2702/16 od 30.10.2017. ( apelant Velmirka Radovanović) – Ministarstvo finansija

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje odluka Ustavnog suda BiH zbog neizvršenja pravosnažnih sudskih presuda , u iznosu bod 122.710,50 KM – Ministarstvo finansija

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH , broj: AP-3556/16 od 27.2.2018. ( apelant Ivan Grubešić) – Ministarstvo finansija

15.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH , broj: AP-2193/17 od 26.10.2017. ( apelant Ivan Grubešić) – Ministarstvo finansija

16. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za realizaciju Programa mjera za zdravstvenu zaštitu životinja i zaštitu zdravlja bilja za 2018. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi (LOT 5) – Ministarstvo privrede

18. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku motornog vozila za potrebe Skupštine Kantona – predstavnik Skupštine

a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku motornog vozila za potrebe Skupštine Kantona

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti OŠ “Voljevac” za popunu radnog mjesta (domar) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Saglasnost za popunu radnog mjesta u Odjelu za auto-škole i vozačke ispite ( viši referent na određeno vrijeme) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21. Saglasnost za korištenje sredstava sa ESCROW računa za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova

22. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku motornog vozila – Kantonalni zavod za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa

a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za nabavku motornog vozila za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa

23. Saglasnost za pokretanje postupka za sprovođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije 2018-2020. – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

24. Saglasnost za nabavku kancelarijskog namještaja – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

25. Izvještaj Odjela interne revizije o utrošku sredstava tekuće rezerve budžeta Kantona za 2017. godinu , kojom raspolažu premijer i ministar finansija – Ministarstvo finansija

26. Informacija o potraživanjima po osnovu koncesionih naknada – Ministarstvo finansija

27. Zahtjev za povećanje naknade za članove Tima za borbu protiv korupcije ( dodatno obrazloženje po zaključku Vlade) – Ministarstvo unutrašnjih poslova

28. Razrješenja i imenovanja

a) Odluka o imenovanju privremenih upravnih odbora u bolnicama na području KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

b) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku terenskih motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PREMIJER KANTONA