JAVNI OGLAS ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Agencija za lokalni razvoj općine Bugojno obavještava da je Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija objavila Javni oglas za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

 

 

Predmet Javnog oglasa je pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija na kreditnoj osnovi iz raspoloživih sredstava u ukupnom iznosu od 2.250.000,00KM planiranih za 2018/19. godinu.

Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za slijedeće namjene:

1) opravku i sanaciju idividualnih stambenih objekata;

2) opravka i sanacija stanova;

3) izgradnja novih individualnih stambenih objekata i stanova;

(u ovu namjenu spadaju i nadziđivanja, nadogradnje postojećih stambenih jedinica i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i sl.)

4) kupovinu stambenog objekta ili stana.

Više informacija o Javnom oglasu i kako aplicirati možete pronaći na sljedećim linkovima:

Javni oglas za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

Zahtjev za kredit

Javni oglas za 2018. godinu je objavljen 09.05.2018. u dnevnim novinama i na web stranici Fondacije – www.fbp.ba.

Oglas je otvoren do 09.06.2018. godine.

Za sve dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom aplikacije molimo vas da se obratite Agenciji za lokalni razvoj općine Bugojno putem telefona na broj 030/509-210, e-mailom na adresu agencijabugojno@gmail.com, ili lično na adresu 307. Motorizovane brigade br 92 (zgrada Općine, V sprat).

 

FONDACIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

Ul. Ismeta Mujezinovića 18, Sarajevo,tel. 033 55 89 00

Na osnovu člana 7. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, a u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog oglasa, Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (u daljem tekstu: Fondacija) objavljuje

JAVNI OGLAS ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA I Predmet Javnog oglasa je pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija na kreditnoj osnovi iz raspoloživih sredstava u ukupnom iznosu od 2.250.000,00KM planiranih za 2018/19 .godinu.

Namjena kredita Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za slijedeće namjene: 1) opravku i sanaciju idividualnih stambenih objekata; 2) opravka i sanacija stanova; 3) izgradnja novih individualnih stambenih objekata i stanova; ( u ovu namjenu spadaju i nadziđivanja, nadogradnje postojećih stambenih jedinica i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i sl.) 4) kupovinu stambenog objekta ili stana.

II Uslovi za ostvarivanje pomoći

Podnosioc zahtjeva za odobrenje pomoći u rješavanju stambenog pitanja mora ispunjavati slijedeće uslove: – da je pripadnik boračke populacije (ratni vojni invalid, član poredice šehida i poginulog ili nestalog borca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida i član porodice demobilisanog borca); – da je državljanin Bosne i Hercegovine: – da ima prebivalište na području Bosne i Hercegovine; – da nema riješeno stambeno pitanje ili je u fazi poboljšanja uslova stanovanja. Lice sa neriješenim stambenim pitanjem smatra se: – lice koje lično ili član njegove uže porodice, nema bilo kakvu stambenu jedinicu na području Bosne i Hercegovine; – lice čija je stambena jedinica djelimično ili potpuno uništena; – lice čija stambena jedinica ne ispunjava arhitektonsko-građevinske norme za normalno stanovanje i boravak članova porodice. – lice koje je u fazi poboljšanja uslova stanovanja u već postojećoj stambenoj jedinici.

III Kriteriji i način utvrđivanja redoslijeda za dodjelu kredita

Redoslijed prioriteta za dodjelu kredita utvrđuje se na osnovu kriterija i broja bodova kako slijedi: 1) Stambena situacija:

a) Privremeni smještaj ili status podstanara…………………………………………23 boda. b) Stanovanje u nedovršenom objektu bez osnovnih uslova stanovanja (vode i struje,bez krovne konstrukcije i pokrova,bez sanitarnog čvora i sl.)…………………………………………………………………………………………….23 boda. c) Živi kod svojih roditelja ili roditelja bračnog druga………………………..10 bodova.

2) Broj članova porodice: Broj članova porodice uključujući i podnosioca – za svakog člana po ………………………3 boda.

3) Učešće u Oružanim snagama (vrijeme provedeno u Oružanim snagama od 08.04.1992. do 23.12.1995.godine) a) za svaki mjesec učešća u OS od 08.04.1992. do 23.12.1995.g. po ………………..1 bod, b) za stupanje u OS do 20.06.1992.g. dodatnih…………………………………………. 5 bodova, c) za stupanje u OS od 20.06. do 31.12.1992.g. dodatnih ……………………………….. 1 bod, d) za lica koja su kao maloljetna stupila u OS dodatnih ……………………………..10 bodova, Vrijeme provedeno u OS preko 15 dana u jednom mjesecu, računa se kao puni mjesec.

4) Po osnovu stepena invalidnosti (od 20% do 100%) boduje se: a) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 100% I grupe …………………………….15 bodova, b) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 100% II grupe ……………………………12 bodova, c) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 90% III grupe …………………………….10 bodova, d) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 80% IV grupe ………………………………9 bodova, e) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 70% V grupe ……………………………….8 bodova, f) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 60% VI grupe ………………………………7 bodova, g) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 50% VII grupe ……………………………..6 bodova, h) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 40% VIII grupe …………………………….5 bodova, i) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 30% IX grupe ………………………………4 bodova, j) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 20% X grupe ……………………………….3 bodova, 5) Po osnovu poginulih ili nestalih boraca: Ako podnosioc zahtjeva ispunjava uslove za rješavanje stambenih pitanja kao član porodice poginulih ili nestalih boraca, za svakog od njih mu pripada po ………………………………..3 boda.

6) Ratna priznanja: Armija BiH i Mup (Zlatni ljiljan, Zlatna policijska značka, i Medalja za hrabrost) i HVO i MUP HB (Red hrvatskog trolista,Red bana Jelačića,Red Nikole Šubića,Red Nikole Šubića Zrinjskog i Red Kneza Domagoja s ogrlicom) ……………………………………………………5 bodova.

7) Povratnicima u Republiku srpsku pripada dodatnih ……………………………. 5 bodova.

IV Potrebna dokumantacija:

Podnosilac prijave na oglas za odobravanje kredita mora naznačiti namjenu za koju traži kredit. Uz zahtjev za pružanje pomoći potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih uslova i kriterija iz ovog oglasa, te dokaze o namjeni korišćenja kreditnih sredstava, kako slijedi:

1. Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama izdato od nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze ili nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 08.04.1992. do 23.12.1995.godine. 2. Za članove porodice šehida – poginulog ili nestalog borca Uvjerenje o priznatom statusu. (općinski BIZ) 3. Za ratnog vojnog invalida Uvjerenje o procentu i grupi invaliditeta. (općinski BIZ) 4. Za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i člana porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja – Uvjerenje da je nosilac ratnih priznanja, izdato od nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze ili nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. 5. Ovjerena kopija Cipsove prijave prebivališta ili privremenog boravka za podnosioca zahtjeva sa statusom raseljenog lica 6. Kućna lista o broju članova domaćinstva podnosioca zahtjeva. Uz kućnu listu dostaviti ovjerene kopije Cipsove prijave stalnog prebivališta za sve članove porodice, a za maloljetne, rodni list. 7. Rješenje nadležnog stambenog organa o privremenom smještaju. 8. Dokaz o trenutnim uslovima stanovanja – zapisnik nadležne općinske službe ili sudskog vještaka o stanju stambene jedinice sa detaljnim opisom građevinskog stanja i uslova stanovanja uz foto snimke. 9. Ugovor o podstanarskom statusu sklopljen između stanodavca i podnosioca. 10. Stanovanje u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljima dokazuje se potvrdom izdatom od nadležne Mjesne zajednice ili Cipsove prijave stalnog prebivališta za roditelje. 11. Dokaz o ukupnim primanjima podnosioca zahtjeva (potvrda primanja od poslodavca, ček od penzije iz radnog odnosa, odnosno primanja po osnovu lične i porodične invalidnine). 12. Ovjerene izjave podnosioca zahtjeva: a) Ukoliko je namjena izgradnja ili kupovina stambene jedinice: U izjavi navesti da ne posjeduje stambenu jednicu na teritoriji Bosne i Hercegovine. b) Ukoliko je namjena opravka i sanacija stambene jedinice: U izjavi navesti da ne posjeduje više stambenih jedinica osim one na kojoj vrši opravku i sanaciju. c) Ovjerena izjava da je podnosilac zahtjeva kao nosilac podataka saglasan da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u postupku po rješavanju njegovog zahtjeva za rješavanje stambenog pitanja u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i u skladu sa članom5. Stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06) i iste za potrebe ostvarivanja prava objaviti. Navedena dokumentacija ne može biti starija od 3. mjeseca. o namjeni korištenja kredita: 1. Za opravku i sanaciju individualnog stambenog objekta: – građevinska dozvola, – zemljišnjo – knjižni izvadak, – foto snimci objekta a posebno dijela na kojem će se vršiti opravka i sanacija. 2. Za opravku i sanaciju stana: – zemljišnjo – knjižni izvadak ili Rješenje o vlasništvu, – foto snimci stana a posebno dijela na kojem će se vršiti opravka i sanacija. 3. Za izgradnju individualnog stambenog objekta: – građevinska dozvola, – zemljišnjo – knjižni izvadak, – ovjerena fotokopija predračuna radova iz projekta. 4. Za izgradnju stana: – ovjerenu kopiju Ugovora ili predugovora o izgradnji stana sklopljen sa ovlaštenim izvođačem radova. 5. Za kupovinu individualnog stambenog objekta ili stana: – ovjerenu kopiju kupoprodajnog ugovora ili predugovora o kupovini individualnog stambenog objekta ili stana ovjerenog kod notara. Visina i uslovi dodjele kreditnih sredstava a) Pomoć u vidu kredita za namjene iz tačke I pod 1) i 2) može se dodijeliti u iznosu do 10.000,00 KM na period otplate do 10 godina uz godišnju kamatu od 3% i troškove bankarskih usluga. b) Pomoć u vidu kredita za namjene iz tačke I pod 3) i 4) može se dodijeliti u iznosu do 20.000,00 KM na period otplate do 15 godina, uz godišnju kamatu od 2% i troškove bankarskih usluga. Tražilac kredita je kreditno sposoban ukoliko jednom trećinom svog mjesečnog primanja ili solidarno sa bračnim drugom može podmiriti određeni mjesečni anuitet za vraćanje odobrenog kredita s tim da predoči dokaz o primanjima iz radnog odnosa, boračko-invalidske zaštite, penzije i drugih osnova. Tražilac kredita je kreditno nesposoban ako je već korisnik komercionalnih bankarskih kredita ili kredita ostvarenim putem mikrokreditnih fondacija i nalazi se u kategorijama C,D, ili E koje su definisane u CRK-u (Centralni registar kredita).

Garancije za vraćanje kredita (jedan sudužnik) obezbjedit će se međusobnim ugovorom korisnika kredita i poslovne banke preko koje će se vršiti plasman kredita.

V Prijave na Javni oglas sa potrebnim odgovarajućim dokumentima navedenom u tački IV dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, ulica Ismeta Mujezinovića br. 18, 71000 Sarajevo.

Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas podnose se na jedinstvenom obrascu. Neblagovremene i nepotpune prijave na oglas će biti odbačene, o čemu će podnosioci takvih prijava biti pismeno obaviješteni. Nakon završene obrade zahtjeva sačinit će se preliminarna rang lista, koja će obuhvatati potpune prijave iz Javna oglasa. Navedena lista objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Fondacije, te dostaviti udruženjima i udrugama boračkih populacija radi upoznavanja. Bliže informacije mogu se dobiti neposredno u Fondaciji ili na telefon 033/558-900.

Javni oglas i obrazac zahtjeva za kredit nalazi se na web stranici Fondacije: www.fbp.ba Napomena: 1. Jedinstveni obrazac zahtjeva za kredit može se dobiti u prostorijama Fondacije, udruženjima, udrugama koje okupljaju boračku populaciju i na web stranici Fondacije. 2. Aplikanti koji su zainteresovani za ovaj Javni oglas dužni su postupiti u skladu sa istim, 3. Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene , 4. Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima zahtjeva.

Broj: 05-14-63/18 Sarajevo, 09.05.2018.godine

                                                                    P r e d s j e d n i k Upravnog Odbora

                                                                                   Šerif Patković