Općina Bugojno: Javni poziv o pokretanju postupka za usklađivanje i registraciju redova vožnje za redovni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama za period 2018 – 2021. godinu na području općine Bugojno

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

       Na osnovu člana 24 Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH « broj 28/06 i 2/10 )   i člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra ( Službene novine  Federacije BiH « broj:79/13, 91/14,98/14 i 84/15), i Riješenja o pokretanju postupka za usklađivanje i registraciju redova vožnje za redovni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama za period 2018.- 2021. godinu na području općine Bugojno broj: 04-27-03226-17 od 20.11.2017. godine, općinski načelnik r a s p i s u j e

                                               JAVNI POZIV

 

 o pokretanju postupka za usklađivanje i registraciju redova vožnje za redovni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama za period 2018  –  2021. godinu na području općine Bugojno

      

     Pokreće se postupak prikupljanja zahtjeva, sa propisanom dokumentacijom, za usklađivanja redova vožnje na općinskim autobusnim linijama na području općine Bugojno za period 2018/2021.godina.

      Pozivaju se svi zainteresovani prijevoznici koji imaju registrovane redove vožnje općinske autobusne linije i žele ih održavati u narednom registracionom periodu, kao i prijevoznike koji žele predložiti red ili redove vožnje za postupak usklađivanja općinskih autobusnih redova vožnje, da podnesu zahtjev za usklađivanje redova vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak usklađivanja.

     Uz zahtjev za usklađivanje redova vožnje, prijevoznik je obavezan dostaviti:                                                                                    

  1. Red vožnje kojim učestvuje na postupku usklađivanja i to:

          u pisanom obliku (po tri primjerka), potpisane i ovjerene od strane prijevoznika upisanog na red vožnje i

          u elektronskom obliku na računarskom programu za obradu tabela (MS Word, MS EXCEL i sl.) snimljenom na CD-u, DVD-u ili USB stiku.

  1. Dokaze za učešče prijevoznika na postupku usklađivanja općinskih redova vožnje iz člana 11. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14  98/14 i  84/15) od kojih svaki prijevoznik upisan na red vožnje obavezno dostavlja:

          Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registrovanih djelatnosti, koje ne može btii starije od 30 dana objave Javnog oglasa u „Službenim novinama Općine Bugojno“;

          Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj i dokaz o prijavi Uprave za indirektno oporezivanje;

          Dokaze da li prijevoznik posjeduje  Licencu „A“ prijevoznika;

          Dokaz da li prijevoznik uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda;

          PDV broj;

          Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za PIO/MIO;

          Ovjerenu kopiju važećeg rješenja o ispunjavanju tehničko – eksploatacionih uslova za sve autobuse koji posjeduje u vlasništvu;

          Ovjerenu kopiju važećeg zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće kuće da je taj ugovor zaključen ili ovjerenu kopiju zaključene police osiguranja za pojedinačno vozilo – autobus;

          Dokaz o uplati za troškove postupka usklađivanja, ovjeren od strane banke (pošte) i priložen uz svaki red vožnje, iz kojeg je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi. Visina uplate mora biti u skladu sa Riješenjem o pokretanju postupka za usklađivanje i registraciju redova vožnje za redovni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama za period 2018.- 2021. godinu na području općine Bugojno broj: 04-27-03226-17 od 20.11.2017. godine. Sredstva se uplaćuju na depozitni račun općine Bugojno broj : 1011300000770832, vrsta prihoda – 722131 sa naznakom „Za usklađivanje redova vožnje općinskih linija“ ;  

          Za redovne vožnje koje će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji, pored drugih elemenata ugovora, obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, način formiranja cijene prijevoza i druge elemente. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih koopernata koji su upisani na red vožnje i od organa  nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje;

          Spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4. Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata koji sadrži popis svih registrovanih redova vožnje, nazive linija i kooperanata sa kojim iste održava. Broj polazaka i povrataka razvrstanih po rangu linije i organu koji je izvršio registraciju reda vožnje, kao i broj međuentitetskih redova vožnje i nazivom kooperanata sa kojim taj red vožnje održava, vremena polaska i dolaska, kao i vremena povratka i dolaska za svaki registrovan red vožnje, osim međunarodnih redova vožnje.

  1. Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na postupak usklađivanja redova vožnje moraju biti urađeni na propisanim obrascima i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), te usaglašeni sa važećim daljinarom i minimalnim vremenima vožnje.
  2. U  postupak usklađivanja neće biti uvršteni redovi vožnje koji nisu urađeni u skaldu sa Pravilnikom, tj. redovi vožnje koji imaju nedostatke navedene u članu 19. Pravilnika.
  3. Zainteresovani prijevoznik sa pravom prigovora koji se ne prijavi na javni oglas koji učestvuje u postupku prigovaranja i koji prigovara redom vožnje različitog ranga, sve dokaze pribavlja sam i dostavlja ih Komisiji u rokovima propisanim Pravilnikom.

   

Zahtjeve sa nevedenom i propisanom dokumentacijom zainteresovani prijevoznici dužni su dostaviti u roku od 30 dana  (računajući od dana objavljivanja oglasa u „Službenim novinama Općine Bugojno“), na web stranici općine: www.opcina-bugojno.ba, putem sredstava javnog informisanja i na portalima – bug.ba i bugojnodanas,  na protokol Općine Bugojno ili na adresu: Općina Bugojno, Služba za  privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, Komisija za provođenje postupka usklađivanja redova vožnje,  307. motorizovane brigade, broj 92, u zapečećenoj koverti sa obaveznom naznakom:      « USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE – NE OTVARAJ «.

  1. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani i neće biti uvršteni u postupak usklađivanja redova vožnje.

O mjestu, datumu i vremenu održavanja usklađivanja redova vožnje (prvo i drugo čitanje redova vožnje) zainteresovani prijevoznici će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava javnog informisanja i na web stranici općine: www.opcina – bugojno.ba

Sve potrebne informacije prijevoznici mogu dobiti u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu(kancelarija 103) ili na telefon: 030 251210.

Broj predmeta :04-27-03226/1-17

Datum : 13.11.2017. godine

                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                           Hasan Ajkunić, prof.