Saopćenje za javnost sa 11. vanredne sjednice Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Vlada SBK donijela je rješenje o imenovanju policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, za policijskog komesara imenovan je Faik Adilović, diplomirani inžinjer saobraćaja iz Travnika, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala saglasnost na potpisivanje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa sa Hercegovačkom bankom d.d. Mostar.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložilo, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova (Izgradnja javne rasvjete u Općini Travnik), u konkuretskom postupku ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem “MIG Elektro” d.o.o. Mrkonjić grad,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova (Izgradnja kanalizacijskog priključka dijela ulice Tisovačka cesta – Podcarica na gradsku kanalizacijsku mrežu, MZ Busovača 1, općina Busovača), direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem JKP “Komunalac” d.o.o. Busovača,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci (,Izrada glavnog projekta za naselje Bobaši-Gradina, općina Vitez), direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ,”BNT INŽENJERING” d.o.o. N.Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci (Izrada idejnog i glavnog projekta za kanalizaciju Bučići, općina N.Travnik), direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “BNT INŽENJERING” d.o.o. N.Travnik,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci (Izgradnja dijela javne rasvjete Balaguša, MZ Pribilovići, općina Novi Travnik), u konkuretskom postupku ugovor će se potpisati sa najpovoljnijim ponuđačem “MIG ELEKTRO” d.o.o. Mrkonjić Grad,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovor o javnoj nabavci (Isporuka materijala za javnu rasvjetu u naseljima općine Novi Travnik), u konkuretskom postupku ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem “INTER – COM” d.o.o. Zenica (LOT1., 2. i 3.)

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca donijela sljedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu Transfer za manifestacija, obilježavanje značajnih datuma i sportskih aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 43.000,00 KM,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu Transfer udruženjima branilaca, odlukom se izdvaja iznos od 152.000,00 KM.

 

KABINET PREMIJERA