Tokom četvrte redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno usvojen Prijedlog odluke o osnivanju poslovne zone Bugojno 2

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Obilježje 4.redovne sjednica Općinskog vijeća Bugojno je usvajanje više važnih odluka.

Vijećnici su u prvom dijelu sjednice usvojili predloženi dnevni red, s tim da je četvrta tačka, prezentacija projekta zaštite izvorišta „Husića vrelo“, proširena Nacrtom elaborata i Nacrtom Odluke u skladu sa elaboratom. Dvadeset i jedan vijećnik je glasao ZA Program rada Općinskog vijeća Bugojno za 2017. godinu, s dodatkom da se na svakoj narednoj sjednici prezentira realizirano s predhodne sjednice OV-a. Radilo se o prijedlogu SBB, a o Programu je govorio predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno Igor Vrljić. Program rada sadrži pitanja iz nadležnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Ustavom FBIH,Ustavom SBK, Zakonom o principima lokalne samouprave u FBIH, Statutom Općine Bugojno i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Bugojno. Glavne karakteristike Programa rada Općinskog vijeća za 2017.godinu temelje se na načelu zakonitosti, jer se isti zasniva na Programu rada načelnika i službi za upravu i načelu javnosti, koji se osigurava kroz pravovremeno, potpuno i objektivno obavještavanje javnosti o svom radu. Sadržaj programa razrađen je kalendarski, po tromjesječima, a radi lakšeg praćenja njegovog ostvarenja.

Program rada Općinskog načelnika za mandatni period 2016.-2020. i plan rada za 2017.godinu, a koji definira njegove prioritetne aktivnosti ali i rad općinske administracije usvojeni su bez veće rasprave i primjedbi. Kako se navodi u Programu, a koji je grupisan u pet područja djelovanja,nastavit će se sa unapređenjem životnog ambijenta u Bugojnu.

U fokusu će biti poboljšanje privrede i ekonomske situacije. U proteklom periodu učinjen je snažan iskorak u stvaranju pretpostavki za ekonomski razvoj, što se ogleda u činjenici da su trgovina,bankarstvo i druge tercijalne djelatnosti veoma dobro zastupljeni i da Bugojno u narednom periodu očekuju ulaganja u proizvodnju, koja zahtijeva pozitivno i stimulativno okruženje, koje će biti osigurano realizacijom niza aktivnosti.

U programu je,takođe,navedeno da će velika pažnja biti posvećena i      privrednicima,poljoprivrednicima,boračkoj populaciji,obrazovanju,sportu,kulturi, zdravstvu, mladima, nevladinim organizacijama, penzionerima itd. Prema programu, u 2017. nastavit će se raditi na poslovima i projektima koji su počeli u 2016. godini, a paralelno s tim će početi i novi projekti i aktivnosti u oblastima u kojima je propisana nadležnost Općine. Među najvažnijim planiranim projektima, koji će se nastojati realizovati u 2017. godini, su i sanacija postojeće deponije i izgradnja pratećih objekata prilagođenih regionalnom konceptu, izgradanja stambenog objekta za zbrinjavanje Roma, uređenje korita rijeke Vrbas, te rekonstrukcija putne komunikacije.

Prvenstveno zbog bezbjednosti učesnika u saobraćaju posebna pažnja posvetit će se projektima izgradnje trotoara na dionici magistralne ceste M-16 Donji Vakuf-Bugojno-Kupres u naseljima: Kopčić, Čaušlije, Karadže i Podgaj. U planu je i izgradnja trotoara i treće trake u naselju Čipuljić pri uključenju na magistralnu cestu M.16 Bugojno –Kupres u naselju Čipuljić u dužini cca 300 m,izgradnja trotoara na dionici M-16.4 Bugojno –Novi Travnik-Rostovo od skretanja za Glavice prema Bristovima u dužini cca 150 m i izgradnja autobuskog stajališta u blizini kružnog toka (ulica 307.Motorizovane brigade i Bosanska)i izgradnja dvije trake na kružnom toku magistralne ceste M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf –Jablanica.

Projekat zaštite izvorišta „Husića vrelo“ Bugojno, Nacrt Elaborata i Nacrt Odluke u skladu sa Elaboratom, koje su vijećnici podržali,prezentirali su predstavnici preduzeća „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo, dok je nakon manje pauze i usaglašavanja, te imenovanja Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama Općine Bugojno, sa 16 glasova ZA, usvojen Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama naše općine. Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća imenovani su članovi Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama Općine Bugojno:Mulija Smajić,Ivica Čelina,Perica Pejak ,Haris Haznedarević,Edin Beganovi ,dok su njihovi zamjenici :Svjetlana Vujović,Dina Mešan,Vesna Matić ,Amer Karadža i Haris Ibrahimović. Jasmina Pokvić je predsjednica Komisije, a njena zamjenica je Darija Lučić.

Veoma zanimljiva i duža rasprava vodila se nakon obrazloženja Prijedloga odluke o osnivanju Poslovne zone Bugojno 2, od strane Seada Karahodžića, pomoćnika načelnika Službe za stambeno-komunalne poslove , obnovu i razvoj i mjesne zajednice. Radi se o zoni, koja je privredna i namjenjena je za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te trgovinu i skladištenje. Odlukom se osniva Poslovna zona Bugojno 2 na pet lokaliteta.

Prvi obuhvata područje sa lijeve strane uz magistralnu cestu Bugojno –Donji Vakuf od nekadašnjeg TC Interex u pravcu sjever do katoličkog groblja u Čaušlijama, pa zapadno do planirane saobraćajnice. Lokalitet 2 je dio uz magistralnu cestu kod Distributivnog centra, pa zapadno do zaštitne zone rijeke Vrbas . Lokalitet 3 obuhvata područje od mosta prema naselju Drvetine, istočno do naselja Donji Boganovci, a južno do Donje Kule. Lokalitet 4 je prostor „Dubočine“ od stare deponije na putu Bristovi –Šadići, pa zapadno do nove deponije otpada. Lokalitet 5 je dio kasarne Admir Ljubuškić Šutak, a gdje se nalaze izgrađeni objekti. Na kraju, skoro sedmosatne sjednice, usvojen je Prijedlog odluke o preuzimanju prava osnivača prema JU „Dom zdravlja“ Bugojno, kao i Pravilnik o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima, te Odluka o imenovanju Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2016./2017. godini. Također, vijećnici su na navedenoj sjednici uputili više incijativa, te postavili brojna pitanja, a koja su se odnosila na realizaciju infrastrukturnih projekata kao i rješavanje nekih problema građana. Sjednici su od 25 prisutvovala 23 vijećnika.