Travnik: Sutra 93. sjednica Vlade SBK-a

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

 Sutra će u Travniku s početkom u 9:00 sati  biti održana 93. sjednica Vlade SBK-a

 

 


D N E V N I   R E D


1. Zapisnik sa 92. redovne i 30. i 31. vanredne sjednice Vlade
Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Inicijativa za izmjenu Zakona o porezima Srednjobosanskog kantona –
Ministarstvo finansija

3. Pravilnik o unutarnjem ustroju Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

4.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju plana javne nabavke i
Programa raspodjele i prijenos sredstava s pozicije: ”Poticaji vodoprivredi” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekta s pozicije ”Poticaji vodoprivredi” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje i prijenos sredstava na račune općine Kantona uskladu s Programom raspodjele i prijenosu sredstava s pozicije: ”Poticaji vodoprivredi” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi: ”Izrada Projektnih zadataka za izradu Elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općina: Bugojno, Fojnica i Jajce” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za promoviranje sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju, mrjestilišta i objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o izdvajanju novčane pomoći udruženjima sportskih ribolovaca i udrugama građana za promociju sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju, mrjestilišta i objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Kantona- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi: ”Sanacija obalnih zidova uz rijeku Lašvu” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za rekonstrukciju predulaza u PS Travnik – Ministarstvo unutrašnjih poslova

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za rekonstrukciju zgrade PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutrašnjih poslova

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za sanaciju objekta ”Kraljev grob”, općina Jajce – Ministarstvo unutrašnjih poslova

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku pištolja – Ministarstvo unutrašnjih poslova

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku opreme za potrebe Ministarstva unutrapnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku opreme za digitalizaciju radio veze u PS Donji Vakuf i PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta za isplatu prijevoza nastavnicima za sudjelovanje na seminaru: ”Implementacija deficitarnih ishoda učenja” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

18. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim glazbenim školama za VII. I VIII. mjesec 2018. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist Ureda za javne nabavke – Ministarstvo finansija

20. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist Općinskoga suda u Travniku – Ministarstvo finansija

21. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, u korist Ureda za javne nabavke – Ministarstvo finansija

22. Prijedlog o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona općini Kiseljak na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju štete na autobusima u vlasništvu firme ”B-Torus”, Kiseljak – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

23. Prijedlog o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona općini Jajce na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju štete usljed požara na objektima u vlasništvu Frane Šimunovića – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

24. Prijedlog dopune Plana javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

25. Izvještaj Načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za projekt: ”Sanacija klizišta na lokalitetu MZ Zaselje, općina Vitez” – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

26. Prijedlog odluka i izboru najpovoljnijeg ponudžača – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku uredskih stolicaza potrebe Općinskoga suda u Kiseljaku
b) za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Općinskoga suda u Kiseljaku
c) za ugradnju klima uređaja za potrebe Općinskoga suda u Kiseljaku
d) za farbarsko-molerske radove za potrebe Općinskoga suda u Travniku
e) za nabavku opreme za audio i vizualnog snimanjaza potrebe Općinskoga suda u Travniku

27. Prijedlog Programa i kriterija utroška sredstava za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje boraca – Uprava za borce

28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za udruge borce – Uprava za borce

29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za manifestacije i sportske aktivnosti borce – Uprava za borce

30. Saglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora za nabavu ortopedskih pomagala (LOT 1; LOT 2 i LOT 4) – Uprava za borce

31. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za usluge banjsko-klimatskog liječenja korisnika boračke skrbi – Uprava za borce

32. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga certicifiranja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 institucija javne uprave – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću, i kvalitet prema međunarodnom standardu
a) Rješenje o imenovanju Komisije za pokretanje postupka javne nabavke usluga certificiranja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 institucija javne uprave

33. Prijedlog izmjene Plana središnje javne nabavke za 2018. godinu – Ured za javne nabavke

34. Suglasnost za pokretanje postupka Središnje javne nabavke – Ured za javne nabavke

35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji prostora – Ured za javne nabavke

36. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku automobila za potrebe Službe za zajedničke poslove – Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavu automobila za potrebe Službe za zajedničke poslove

37.Saglasnost o pokretanju postupka javne nabave za sanaciju mokrog čvora u zgradi Općinskoga sada u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

38.Suglasnost o pokretanju postupka javne nabave za nabavu uredskog namještaja za potrebe Općinskoga suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

39.Saglasnost na zaključak Upravnog odbora OŠ ”Vitez”, Vitez, o cijepanju parcele u cilju legalizacije bespravno izgrađenog objekta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

40. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa ”Unis Energetikom”, d. o. o., Sarajevo, o pružanju usluga grijanja za prostore koje koristi Odjel za autoškole i vozačke ispite – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

41.Saglasnost o pokretanju postupka javne nabave za škole – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

a) Srednja škola ”Novi Travnik”, Novi Travnik
b) Osnovna škola ”Musa Čazim Ćatić”, Novi Travnik
c) Osnovna škola ”Nova Bila”, Nova Bila
d) Osnovna škola ”Berta Kučera”, Jajce
e) Osnovna škola ”Travnik”, Travnik
f) Osnovna škola ”Fra Marijan Šunjić”, Novi Travnik
g) ”Druga osnovna škola”, Bugojno
h) ”Srednja stručna škola”, Bugojno
i) adaptacija uredskih prostorija za potrebe Ministarstva
j) Osnovna škola ”Gornji Vakuf”, Gornji Vakuf
k) Osnovna škola ”Karaula”, Travnik i Osnovna škola ”Musa Ćazim Čatić”

42. Saglasnost za nabavku namještaja za potrebe Centra inspekcije Travnik – Ministarstvo privrede

43.Saglasnost za nabavku poslovnih torbi za potrebe inspektora Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede

44.Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke renoviranje i izgradnja zgrade arhivskog depoa – Kantonalni arhiv
a) Rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka javne nabavke renoviranja i izgradnje zgrade arhivskog depoa

45. Saglasnost za produljenje ugovora o radu za djelatnike osnovnih i srednjih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

46. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za ”Mješovitu srednju školu Vitez” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

47.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

48.Saglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za Mariju Rezdeušek za izvršenu uslugu u Kantonalnom sudu u Novome Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

49.Saglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za Rasemu Hrvačić za izvršenu uslugu u Kantonalnom sudu u Novome Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

50.Saglasnost za prijem u radni odnos na određeno vrijeme namještenika u Kabinetu predsjednika Vlade Kantona – Kabinet predsjednika Vlade

51. Saglasnost za prijem u radni odnos dva namještenika u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

52.Saglasnost za financiranje projekta nabavke i ugradnje ploča sa kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

53. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o sudskim postupcima protiv škola zbog povreda prava iz radnog odnosa – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

54.Prijedlog zaključka u vezi sa popune radnog mjesta pomoćnika ministra za materijalno finansijsko poslovanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta – premijer Kantona

55. Saglasnost za isplatu naknade za rad članova Komisije za organizaciju i održavanje predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti na cestama – Ministarstvo unutrašnjih poslova

56. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u juli 2018. godine – Stručna služba Vlade Kantona
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave

57. Izvještaj o radu Inspekcija za prvu sjednicu u julu 2018. godine – Stručna služba Vlade Kantona
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

58. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća
b) Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke ”Armirano-betonski i zidarski radovi na dvorani Osnovne škole ‘Safet Beg Bašagić’, Novi Travnik

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.