U Travniku je održana 45. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

sa 45. sjednice Vlade SBK održane u Travniku

 

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 44. sjednice Vlade SBK.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK usvojila Prijedlog Programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2017-2019. godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za zamjenu dotrajalog poda u PŠ Šibenica koja pripada O.Š. „Berta Kučera“ Jajce, a po nalogu sanitarne inspekcije, odlukom se izdvaja iznos od 6.991,92 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Mukić-Komerc“ d.o.o. Jajce,

          Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrog čvora u O.Š. „Dubravica“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za socijalno osiguranje učenika, odlukom se izdvaja iznos od 35.458,11 KM, sredstva će se rasporediti kako slijedi: Doprinos za zdravstveno osiguranje ZZZO KSB/SBK – 31.822,33 KM i Doprinos za zdravstveno osiguranje FZZO, Sarajevo – 3.635,78 KM,

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju sportske dvorane u M.S.Š. „Busovača“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Husanović & Co“ d.o.o. Busovača,

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju sportske dvorane u S.Š. „Busovača“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Husanović & Co“ d.o.o. Busovača

          Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju sportske dvorane u M.S.Š. „Travnik“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.997,42 KM sredstva će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „Vodo-Mont“ d.o.o. Travnik,

          Odluka o utrošku sredstava za sanaciju mokrih čvorova u O.Š. „Nova Bila“ Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,

          Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstukciju grijanja u O.Š. „Uskoplje“ Uskoplje – Gornji vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.959,98 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „V.G.Monting“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 332.437,60 KM (za 12 općina u SBK),

          Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 51.502,00 KM za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za XI mjesec,

          Odluka o utrošku sredstava za uvođenje centralnog grijanje u O.Š. „Turbe“ Turbe, odlukom se izdvaja iznos od 2.998,53 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik i.d.a.“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o davanju saglasnosti za niže potrošačke jedinice za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke kako slijedi:

  1. Nabavka opreme za  odjel učenika s poteškoćama u razvoju
  2. Rekonstrukcija mokrog čvora, po nalogu inspekcije
  3. Rekonstrukcija mokrog čvora, po nalogu inspekcije

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o utrošku sredstava s pozicije transfer – poticaji u šumarstvu za državne šume, utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu, odlukom se odobrava iznos od 100.000,00 KM, sredstva će biti iskorištena za sanaciju požarišta i pošumljavanje.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec decembar 2016. godine, osnovica za obračun plaće za mjesec decembar 2016. godine, iznosi 250,00 KM, za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju; za sve nositelje pravosudnih dužnosti osnovica za obračun plaće za mjesec decembar 2016. godine iznosi 107,06 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacije u Dražev Docu“ (nastavak radova) na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 34.164,94 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Đogić“ d.o.o. Prozor-Rama,

          Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna za poticaje poljoprivredi-primarna poljoprivredna proizvodnja – (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2016 godini, primarna poljoprivredna proizvodnja-pomoć poljoprivrednim proizvođačima (ublažavanje štete), odlukom se izdvaja iznos od 4.500,00 KM, sredstva će biti utrošena za neškodljivo uklanjenje koka nosilja na farmi „ZA-KO“ iz mjesta Zastine općina Jajce,

          Odluka o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu, za ublažavanje štete (pomoć poljoprivrednim proizvođačima), odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2016. godinu na ime pomoći sanacije krova zgrade u MZ Novi Travnik u MZ Centar II, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

          Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – ugradnja termo fasade na školskoj zgradi OŠ Voljevac, općina G.Vakuf – Uskoplje, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „IG Pokvić“ d.o.o. G.Vakuf – Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 6.996,60 KM,

          Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – saniranje oborinskih voda u MZ Pribilovići, općina Novi Travnik, direktim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „IGM IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 6.434,06 KM,

          Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – završetak radova termo fasada u dvorani Doma kulture i OŠ Brestovsko, općina Kiseljak, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Barić“ d.o.o. Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 5.601,00 KM,

          Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – izgradnja primarne vodovodne mreže za naseljeno mjesto „Svrdlovac“ općina Fojnica, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa JKP „ŠČONA“ d.o.o. Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM,

          Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacije u ulici Grge Novaka, MZ Kalibunar, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.998,71 KM,

          Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – rješavanje propusta potočnih vodova i kanalizacije kroz trup saobraćanica i podizanja puta na lokaciji Ahmići-Žume, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa SOR „Barok“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 1.997,69 KM,

          Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – izgradnja kanalizacije u naselju Ljubnić, MZ Rovna, općina Bugojno, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Ipsum“ d.o.o. Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 4.069,49 KM,

          Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – sufinansiranje rasteretnog ventila, JKP „Trebišnjica“ Nova Bila, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Toplota“ d.o.o. Zenica, odlukom se izdvaja iznos od 4.224,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala saglasnost za pokretanje procedure nabavke peći za zagrijavanje zgrade PS Donji Vakuf, procjenjena vrijednost nabavke je oko 6.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o listi objekata za analizu u okviru realizacije obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti po modelu javno privatnog partnerstva u SBK.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o utrošku sredstava za nabavku kopir aparata i printera za potrebe OŠ „Nova Bila“ Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 1.188,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „IMTEC“ d.o.o. Banja Luka.

KABINET PREMIJERA