U Travniku održana 30. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                                             SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
                    sa 30. sjednice Vlade SBK održane 9.6.2016.godine u Travniku

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 29.sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlada SBK je dala mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku davanju saglasnost na prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Sutješćina“, općina Kreševo, s dosadašnjeg koncesionara «Barit» d.d. Kreševo na privredno društvo «BFS» d.o.o Sarajevo, kao novog koncesionara.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine kamena krečnjaka i dolomita na lokalitetu „Rastovice“ i „Krčevine“ općina Kreševo.

Donesena je i Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće za mjesec maj 2016.godine za zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju, osnovica za obraćun iznosi 250,00 KM, a za nositelje pravosudnih dužnosti osnovica za obračun plaće iznosi 107,06 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijelo slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2016.godinu za informatizaciju ministarstva, za potrebe nabave hardvera za instaliranje Windows Servera i SQL Servera i prijenos „Emis“ baze podataka, odlukom se izdvaja iznos od 11.457,60 s PDV-om, sredstva će se uplatiti na račun dobavljača „OCEAN“ d.o.o. Travnik,
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK za 2016. godinu, kao podrška Sportskom savezu SBK za uređenje ureda saveza, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK za 2016.godinu, kao podrška Pameli Smoljo, Europskoj prvakinji u karateu, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2016. godinu za realizaciju projekta ”Izrada projektnih zadataka za izradu Elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općina Travnik i Kreševo”, odlukom se izdvaja iznos od 4.212,00 KM, sredstva će se doznačiti „ES HIDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu terenskog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, odlukom se izdvaja iznos od 98.894,25 KM, a sredstva će se doznačiti „FINANC“ d.o.o. Mostar.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje s visina za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, odlukom se izdvaja iznos od 23.610,60 KM, sredstva će se doznačiti firmi „FINANC“ d.o.o. Mostar.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
-Odluke o izdvajanju i isplati sredstava za realizaciju projekta izgradnje i jačanje infrastrukture, za rekonstrukciju vodovoda Muholjići i Bukvići, općina Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 55.000,00 KM, sredstva će se isplatiti općini Novi Travnik,
-Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci (utopljavanje Vatrogasnog doma u Starom Vitezu, općina Vitez, izdvajanjem dodatnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2015. godinu) direktnim sporazumom ugovor će se potpisati sa „Tehnometal“ d.o.o. Zenica.
– Odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacije u naselju Klimenta, općina Jajce, konkurentskim postupkom ugovor će se potpisati sa ponuđačem „BH 4“ d.o.o. Jajce,
-Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju rezervoara za vodu u naselju Riđići, općina Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se potpisati sa „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je:
– dala saglasnost na mišljenje Ministarstva privrede SBK na Sporazuma o saradnji u oblasti turizma, između Savjeta Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske,
-dala saglasnost na mišljenje Ministarstva privrede SBK na Nacrt Memorandum između Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine i turističkih organa zemlje Centralne i Istočne Evrope o uspostavljanju Saveza za unapređenje turizma između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope,
-dala saglasnost na mišljenje Ministarstva privrede SBK na Nacrt Memoranduma o saradnji u oblasti turizma imeđu Ministarstva vanjske trgovine ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva kulture i Ruske Federacije.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila Izvještaj o provedbi preporuka Ureda za reviziju institucija FBiH u vezi sa izvještajem revizije učinka „Nedovoljna obnova šuma u FBiH kao posljedica neefikasnog sistema upravljanja šumama“.

Usvojenu si i slijedeći izvještaji:
-Izvještaj o obavljenoj reviziji Odjela za internu reviziju za prvi kvartal 2016. godine i četiri praćenja preporuka, a na prijedlog Ministarstva finansija,
-Izvještaj o reviziji projektne dokumentacije za potrebe Kantonalnog arhiva, a na prijedlog Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje, zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa,
-Izvještaj o relizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu junu 216. godine,
-Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu za mjesec juni 2016. godine,

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
-Saglasnost Ministarstva za potpisivanje partnerskih predugovora sa EU za provođenje prijedloga „Ekonomski razvoj ekološkog, novog i organskog pristupa poljoprivredi u području Hrvatske, BiH i Crne Gore – ED ENO Agri“,
-Saglasnost pregovaračkom timu SBK za pregovore oko Granskog Kolektivnog ugovora za šumarstvo, drvoprerađivačku industriju i industriju papira,

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće:
– Odluka o utvrđivanju Liste lijekova iz prioriteta programa za lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK,
– Odluka o utvrđivanju Liste lijekova iz prioritetnih programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK,
-Zaključak kojim ovlašćuje Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK, da na prijedlog Komisije za medicinsku rehabilitaciju, ortopedska pomagala i lijekove Zavoda za zdravstveno osiguranja, utvrdi listu lijekova i visinu pomoći koju će Zavod odobravati osiguranim osobama za nabavku istih.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuća rezerva Vlade SBK Budžeta SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 500,00 KM, za Amilu Mujkić, O.Š. „Safvet beg Bašagić“ za podršku u natjecanju na Matematičkoj olimpijadi,
– Odluke o utrošku sredstava namijenjenih za potporu vjerskim zajednicama iz Budžeta SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će se raspodjeliti kako slijedi: Islamska zajednica – 23.500,00 KM, Katolička crkva 21.500,00 KM, Pravoslavna crkva 5.000,00 KM
– Odluke o izdvajanju sredstava sa Tekuće rezerve Vlade SBK iz Budžeta za 2016. godinu, za potrebe organizacije koncerta „PRVI AKORDEON FEST TRAVNIK 2016“, odlukom se izdvaja iznos od 300,00 KM,
– Odluka o dodjeli ugovora u proceduri konkurentskog zahtjeva ponuda ponuditelja, GP “GRADI-H“ d.o.o. Travnik, proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuditelju dodjeljuje ugovor o nabavi za : „Zamjena krova OŠ „Han Bila“ u Han Biloj- Travnik,
– Odluka o dodjeli ugovora u proceduri konkurentskog zahtjeva ponuda ponuditelja, „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica, proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuditelju dodjeljuje ugovor za: „Rekonstrukciju sportske dvorane I faza“ u O.Š. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora u proceduri konkurentskog zahtjeva ponuda ponuditelja, Meister d.o.o. Živinice, proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuditelju dodjeljuje ugovor za Nastavak izgradnje započetog objekta škole – OŠ ”Safvet Beg Bašagić”, Novi Travnik.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće:
– Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije Transfer-poticaji privredi Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona za 2016.godinu, utvrđuje se raspodjela sredstava sa pozicije „Transfer za poticaj privredi“ Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, kako slijedi:
LOT 1.1. Izgradnja poduzetničke infrastrukture 120.000,00 KM
1. Općina Gornji Vakuf/Uskoplje, u iznosu od 30.000,00 KM
2. Općina Travnik u iznosu od 25.000,00 KM
3. Općina Novi Travnik u iznosu od 15.000,00 KM
4. Općina Kreševo u iznosu od 15.000,00 KM
5. Općina Vitez u iznosu od 15.000,00 KM
6. Općina Kiseljak u iznosu od 20.000,00 KM
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer-poticaji privredi za 2016.godinu, u korist općine Busovača, u iznosu od 10.000 KM, a na ime finansijske pomoći projektu za saniranje štete nastale kao posljedica djelovanja oborinskih voda na prostoru SRC Pridolci.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Rankovići, Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „GANIK I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Jardol, Vitez, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem SOR „Barok“ Vitez,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Žuljevići, MZ Ždrimci, Gornji Vakuf-Uskoplje, konurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju MZ Kalibunar, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Guča Gora, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju rezervoara u naselju Didaci, MZ Potkraj, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „David“ d.o.o. Novi Travnik,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju rezervoara u naselju Šišava, Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za rekonstrukciju kanalizacije u Ul. Ive Andrića, Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Grgino Polje, Vitez, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju vodovoda Vrila, MZ Kraljevice, Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
– Odluke o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za izgradnju vodovoda MZ Mehurići, Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez.

                                                                                                       KABINET PREMIJERA