Javni poziv poreznim obveznicima da uplate porezni dug nastao do 2016. godine i ostvare pravo na otpis kamate

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 
 Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da uplate glavnicu
poreznog duga i troškove prinudne naplate nastale do 31.12.2016. godine i tako
ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa odredbama
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne
prihode („Službene novine FBiH”, broj: 99/19).

Prema odredbama ovog Zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih,
prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine,
otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze glavnog duga izmiri najkasnije do
31.12.2020. godine.
Pozivaju se porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastalih
sa 31.12.2016. godine, da prvo uplate glavnicu duga i steknu pravo na otpis zateznih
kamata shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpisu
zateznih kamata.
Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi
neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave F BiH
kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Uz navedeni zahtjev
potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za
otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je
knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih
obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima.
Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31.12.2020. godine izmiri svoje obaveze
po osnovu glavnog duga (obaveze za javne priode koji se odnose na period do
31.12.2016. godine), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava
Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na
otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata,
dostavljene dokumentacije i službene evidencije.
Obavještavaju se porezni obveznici da Zahtjev za otpis zatezne kamate Obrazac
ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH:
www.pufbih.ba , u dijelu obrasci.
Također, porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do
05.05.2019. godine i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene
kamate u visini od 50%, preostala obračunata, a neplaćena kamata će se otpisati u
cjelokupnom iznosu.
Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se
obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih
ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH:
www.pufbih.ba , u dijelu kontakti.
 
Porezna uprava Federacije BiH