Održana 36. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Vlada SBK usvojila Zapisnik sa 35. sjednice Vlade SBK-a.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK utvrdila Prijedlog Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta SBK za period od 1.1. do 30.6.2016. godine i Konsolidirani periodični Izvještaj za Budžet SBK za period od 1. 1. do 30. 6. 2016. godine. Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za august 2016. godine, osnovica za obraćun plaće za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih funkcija iznosi 107,06 KM.

Kantonalna direkcija za ceste je predložila, a Vlada SBK donijela odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa radova održavanja i rekonstrukcije regoonalnih puteva SBK za 2016. godinu. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka na lokalitetu “Dusina-Pogorelica”, općina Fojnica.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za korištenje sanitarne i tehnološke vode te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju na tržištu prirodne vode iz zatvorenog izvorišta na lokaciji PC 96, na području općine Vitez,

– Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa za poticaje poljoprivrede (pomoć poljoprivrednim proizvođačima), odlukom se izdvaja iznos od 5.650,00 KM.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 13.800,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava za potrebe JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM, na ime sufinansiranja izgradnje kosog krova na dijelu objekta bolnice,

– Odluka o privremenoj dopuni Dokumentacijske osnove za izradu i provedbu primarne zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona.

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Službe za zajedničke poslove Vlade SBK:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: ogrijevnog drveta, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku: uglja lignita, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču “Harmeli” d.o.o. Banovići

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za javnu nabavku uređenja parking prostora ispred zgrade Vlade (Stanična 43), ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču “BucoMerc” d.o.o. Kiseljak.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

– Suglasnost za organiziranje i provedbu Javnog poziva za stjecanje zvanja instruktor vožnje,

– Suglasnost za potpisivanje Okvirnog sporazuma pojedinačnih ugovora o prijevozu učenika osnovnog obrazovanja i Aneksa.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem u radni odnos dva volontera – pripravnika na stručno osposobljavanje u Kantonalnom tužilaštvu Travnik.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Srednjobosanskog kantona:

– Srednjobosanski kanton kreditno se zadužuje za novčana sredstva u iznosu od 6.000.000,00 KM kod Intesa Sanpaolo Vanka d.d. Bosna i Hercegovina, kreditna sredstva će se korisiti za isplate po izvansudskim nagodbama o podmirenju obaveza iz izvršnih sudskih presuda, zaposlenicima u školstvu, unutarnjim poslovima, pravosudnim institucijama i naknade odvjetničkim kućama,

– Srednjobosanski kanton kreditno se zadužuje za novčana sredstva u iznosu od 4.000.000,00 KM kod UniCredit banka d.d. Mostar, kreditna sredstva će se korisiti za isplate po izvansudskim nagodbama o podmirenju obaveza iz izvršnih sudskih presuda, zaposlenicima u školstvu, unutarnjim poslovima, pravosudnim institucijama i naknade odvjetničkim kućama,

– Srednjobosanski kanton kreditno se zadužuje za novčana sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM kod UniCredit banka d.d. Mostar, kreditna sredstva će se korisiti za isplate po izvansudskim nagodbama o podmirenju obaveza iz izvršnih sudskih presuda, zaposlenicima u školstvu, unutarnjim poslovima, pravosudnim institucijama i naknade odvjetničkim kućama.

Isto ministarstvo je predložilo, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Rebalansa Budžeta SBK za 2016. godinu (izmjene i dopune se odnose na dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 12.000.000,00 KM), utvrđeni Rebalans je upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju sanitarnih čvorova vodovodne i kanalizacijske mreže u JU Dom zdravlja Novi Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 20.000,00 KM na ime sufinansiranja rekonstrukcije sanitarnih čvorova, vodovodne i kanalizacijske mreže,

– Odluka o izdvajanju sredstava za edukacijsko-rehabilitacijski centar ”Duga” Novi Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 25.000,00 KM Edukacijsko-rehabilitacijskom centru “DUGA” Novi Travnik, na ime sufinansiranja dogradnje i proširenja kapaciteta ustanove,

– Odluka o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu “Caritas”

– Kreševski dekanat, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2016. godine. Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi-nadzor nad projektima zaštite okoliša SBK za 2016. godinu, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “EDI-ING” d.o.o. Donji Vakuf.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela Odluku o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za posjetu obiteljima poginulih i umrlih pripadnika MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva se izdvajaju u svrhu posjete šehidskim porodicama umrlih i poginulih pripadnika MUP-a SBK i polaganje vijenaca i cvijeća na grobljima.

Kantonalni arhiv SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za Izvođenje radova druga faza na zgradi depoa Kantonalnog arhiva Travnik, ugovor za predmetnu nabavku dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču “GD Konstrukcije” d.o.o. Mostar.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci radova (izgradnja vodovoda u nasljenom mjestu Mešići, MZ Gusti Grab, općina Busovača), direktnim sporazumom ugovor se zaključuje sa ponuđačem JKP “Komunalac” d.o.o. Busovača,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci (materijala za pumpnu stanicu, cjevovod i rezervoar u naselju Kadića strana – Šehovići, općina Busovača), direktnim sporazumom ugovor se zaključuje sa ponuđačem JKP “Komunalac” d.o.o. Busovača, – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci radova (izgradnja vodovoda u MZ Carica, općina Busovača), direktnim sporazumom ugovor se zaključuje sa ponuđačem JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

– Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi-nadzor nad projektima infrastrukture u općinama Srednjobosanskog kantona, konkuretskim postupkom ugovor se zaključuje sa ponuđačem “EDI-ING” d.o.o. Donji Vakuf,

– Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi – toplifikacija zgrade civilne zaštite i MZ Bare, općina Novi Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “Ganik i.d.a.” d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi-za sanaciju oborinskih voda u MZ Centar II ul. Vilenička, općina Novi Travnik, dirkentim sporazumom ugovor će se sklopiti sa ponuđačem “Ganik i.d.a.” d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi – nabavka materijala i izgradnja tribina na sportskom igralištu – Plohi u Oborcima, općina Donji Vakuf, dirketnim sporazumom sklopit će se ugovor sa ponuđačem “Rudnici gipsa” d.d. Donji Vakuf,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za izgradnju puta u naselju Vinac i naselju Bešpelj, općina Jajce, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “BH 4” d.o.o. Jajce po lotovima kako slijedi: LOT 1. izgradnja puta u naselju Vinac, općina Jajce, LOT 2. igradnja puta u naselju Bešpelj, općina Jajce,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci

– izgradnja rezervoara za vodu u MZ Crnići podružnica Crnički Kamenik, općina Kreševo, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “VH-Gradnja” d.o.o. Fojnica,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za asfaltiranje puta u naselju Podjele, općina Busovača, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Adžić“ d.o.o. Žepče,

– Odluka o davanju suglasnost za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi za projekt vodovoda i rezervoara u naselju Gornji Buselji, općina Busovača, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “Perkon Energija” d.o.o. Kiseljak,

– Odluka o davanju suglasnost za zaključivanje ugovora o javnog nabavi za projektnu dokumentaciju kanalizacije za MZ Rijeka za grupu u ul. Mostarskoj, dužina dionice 790m, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem “ARC-Projekt” d.o.o. Vitez.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:

– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK namijenjenih kulturi u 2016. godini, odlukom se odobrava isplata dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu za kulturu u iznosu od 369.500,00 KM,

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim muzičkim/glazbenim školama, za IX i X mjesec, planiranih Budžetom za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 133.332,80 KM,

– Odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Date su i slijedeće saglasnosti na prijedlog istog ministarstva:

– Učenicima koji putuju na utvrđenim relacijama, a čiji je broj manji ili jednak pet, da se plaćanje troškova prijevoza izvrši direktno na tekući račun roditelja,

– Učenicima s posebnim potrebama, koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu koristiti usluge organiziranog prijevoza, omogućiti subvenciju troškova prijevoza, također plaćanjem na tekući račun roditelja,

– Saglasnost za provođenje odgovarajuće procedure javne nabave, za potrebe instaliranja Windows Servera i SQL Servera i prijenos “Emis” baze podataka za nadležno ministarstvo.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o određivanju prostora za skladištenje privremeno oduzetih sredstava rada koja su korištena za učinjenje krivičnog djela šumske krađe, odlukom se određuju slijedeći prostori:

Centralna destinacija – “Kasarna Slimena”, u Slimenima b.b., Općina Travnik

Poddestinacija – “Šumarija – Lager”, 307. motorizovane brigade b.b. Općina Bugojno,

Poddestinacija – “Šumarija – Lager”, Bakovački put b.b. Općina Fojnica.

– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2016. godini na epizitioološkom području Kantona Središnja Bosna i zaštita zdravlja bilja, odlukom se izdvaja iznos od 72.184,00 KM (za zdravstvenu zaštitu životinja (49.756,00 KM) i umjetnog osjemenjavanja (22.428,00 KM) u 2016. godini).

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava Proračuna za sufinanciranje Međunarodnog gospodarskog sajma ”ZEPS 2016” koji će se održati od 04.10. do 08.10.2016. godine u Zenici, odlukom se izdvaja iznos od 31.300,00 KM iz sredstava tekuće rezerve Vlade SBK.

KABINET PREMIJERA