OPĆINA BUGOJNO: J A V N I O G L A S O PRODAJI 3 SLUŽBENA MOTORNA VOZILA PUTEM LICITACIJE PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

J A V N I O G L A S O PRODAJI 3 SLUŽBENA MOTORNA VOZILA PUTEM LICITACIJE PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

 

I

Predmet prodaje su 3 službena motorna vozila, vlasništvo općine Bugojno i to:

1. Volkswagen Golf II – godina proizvodnje: 1992 – vrsta motora: dizel – broj šasije: WVWZZZ1GZNW191836 – boja: CRVENA Početna cijena vozila: 500,00 KM.

2. Volkswagen Golf III – godina proizvodnje: 1996 – vrsta motora: dizel – broj šasije: WVWZZZ1HZVB060427 – boja: BIJELA Početna cijena vozila: 1.500,00 KM.

3. Volkswagen Golf IV – godina proizvodnje: 1999 – vrsta motora: dizel – broj šasije: WVWZZZ1JZXD385950 – boja: BIJELA

Početna cijena vozila: 2.000,00 KM.

Broj predmeta: 02-02-01556-18

Broj akta: 210ER-003

Datum, 23.5.2018.godine Mjesto, Bugojno 

Prodaja službenih motornih vozila iz tačke 1. ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onom ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za vozilo. Ponude se predaju pojedinačno za svako vozilo.

II

Načelnik Općine će posebnim Rješenjem imenovati komisiju za proveđenje Javnog oglasa.

III

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz zatvorenu ponudu uplate depozit u vrijednosti od 10 % procjenjene vrijednosti za svako vozilo za koje licitiraju na žiro račun općine Bugojno, broj 1011300000037221 otvoren kod PBS, s naznakom “depozit za prodaju motornog vozila”.

Depozit se vraća nakon zaključenja licitacije svim ponuditeljima, osim ponuditelja koji je proglašen najpovoljnijim.

 

IV

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju službenog vozila _________ (naznačiti vozilo za koje se licitira)“, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita zaprimljene poštom ili lično na protokolu Općine Bugojno primaju se do 8.6.2018. godine do 12:00 sati na adresu: Općina Bugojno, 307. Motorizovane brigade 92.

Koverte sa ponudom moraju biti zatvorene i na njima mora biti naglašeno na koje se vozilo odnosi ponuda. Neispravo zatvorene i označene koverte neće se uzimati u razmatranje. Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu, neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuditelja održat će se 8.6.2018. godine u 12:15 sati u Kristalnoj Sali Općine Bugojno.

Otvaranju ponuda, mogu prisustvovati fizičke osobe sa jednim od identifikacijskih dokumenata lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za sudjelovanje u postupku licitacije.

V

Pismena ponuda treba da sadrži slijedeće: – podaci za fizičku osobu: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona i kopija lične karte – podaci za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i kopija lične karte ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj tel., – iznos ponude izražene u KM, – dokaz o uplati depozita – primjerak uplatnice, – ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe. Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj ako je početna cijena veća ili jednaka početnoj cijeni iz tačke 1. ovog oglasa.

VI

Službeno vozilo iz točke I. ovog oglasa može se pogledati svakim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, na parkingu iza zgrade Općine Bugojno. VII Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije. Ako se na poziv odazove samo jedan ponuditelj i da ponudu za početnu vrijednost (cijenu) ili veći iznos, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije. Ako se pojave dva ili više ponuditelja sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata službe protokola. Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuditelja koji su ponudili cijenu iznad početne cijene i konstatira da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuditelju.

VIII

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana proglašenja pobjednika licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora na žiro račun Općine Bugojno, broj 1011300000037221 otvoren kod PBS, u svrhu kupovina vozila. Kupac je dužan po izvršenoj uplati u roku od 5 dana preuzeti vozilo, što će se zapisnički konstatirati.

Prodaja vozila vrši se u viđenom stanju, te naknadne primjedbe neće biti uvažene. Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

Ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenjem ugovora u roku iz stava 1. ovog člana, uplaćeni depozit mu se neće vratiti i isti se smatra javnim prihodom a izvršit će se ponovno oglašavanje prodaje službenog vozila. IX Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Bugojno i RTV Bugojno.

                                                                                        NAČELNIK 

                                                                                   Hasan Ajkunić, prof.