Travnik: Održana 66. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                                               SAOPĆENJE ZA JAVNOST

                                               sa 66. sjednice Vlade SBK 

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 65. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je usvojila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.

Kantonalna direkcija za ceste je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva.

Vlada SBK je donijela slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

– Odluku o prihvaćanju Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

– Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć javnim poduzećima), odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za podršku edukacije udruženja: Udruženje proizvođača sira u BiH – 2.000,00 KM, Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Vlašić-Lašva“ Travnik – 1.000,00 KM i Udruženje ovčara i kozara Bugojno – 1.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u O.Š. „Hasan Kjafija Pruščak“ Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.955,30 KM, sredstva su namijenjena za nabavku opreme, a doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču „EDUCA“ d.o.o. Mostar.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluga za projekat „Utopljavanje zgrade JU za Predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece“ – nabavka toplovodnog kotla na pelet, općina Fojnica, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „BNT Inžinjering“ d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude 8.892,00 KM.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o dodjeli ugovora za pružanje usluga banjsko-klimatskog lijećenja i medicinsku rehabilitaciju za pripadnike branilačke populacije, najpovoljniji ponuđač je Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje „Reumal“ Fojnica.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za nabavku usluga za dogradnju RAS software sistema za potrebe ministarstva, ugovor će se zaključiti sa „HERA“ d.o.o. Mostar, vrijednost ugovora je 2.983,50 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za provođenje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice, kako slijedi:

– O.Š.“Kaćuni“Busovača, 13.600,00 KM – Instaliranje grijanja u P.Š.Putiš – O.Š.“Fra Marjan Šunjić, 6.000,00 KM – Rekonstrukcija učionica

– O.Š.“Kalibunar“, 7.018,00 KM – Rekonstrukcija mokrog čvora

– „ Gimnazija“ KŠC “Petar Barbarić, 6.000,00 KM – Rekonstrukcija sportske dvorane po nalogu inspekcije – O.Š.“Bila“ S.Bila, 5.000,00 KM – Krečenje škole po nalogu inspekcije

– O.Š.“Turbe“, 23.000,00 KM – Rekonstrukcija P.Š.Vlahovići – O.Š.“Pajić Polje“, 6.400,00 KM – Ugradnja etažnog grijanja u P.Š.Grnica

– O.Š.“Vitovlje“Travnik, 5.560,00 KM – Zamjena oštećenih prozora

-O.Š.“Novi Travnik“, 20.000,00 KM – Rekonstrukcija vodovodne mreže po nalogu inspekcije.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji mjera iz Reformske agende 2015 – 2018 i mjera iz Akcijskog plana za realizaciju prioriteta iz izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu preuzetih iz Programa rada Vlade SBK za 2017. godinu, a na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o utrošku sredstava za kapitalne izdatke u 2017. godinu. Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede, dala saglasnost na Mišljenje o podržavanju teksta Nacrta Sporazuma o saradnji u oblasti turizma, između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije.

Na prijedlog Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je donijela Zaključak o izmjeni Zaključka u članu III, a sve u cilju operativnijeg provođenja Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku – sanacija mokrog čvora u zgradi Općinskog suda u Jajcu, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „KulaMont“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 18.022,09 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim ne prihvata Inicijativu zastupnice Predstavničkog doma PFBiH, Amre Kunovac, za povećanje procenta izdvajanja sredstava, od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Fondu solidarnosti .

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

– Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK namijenjenih za sport u 2017. godine, odlukom se izdvaja iznos od 73.650,00 KM, sredstva su namijenjena za uplatu kotizacija za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima klubova i udruženja iz oblasti sporta za jesenju polusezonu 2017/ 2018.g.,

– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Udruženju za afirmaciju kulturnog naslijeđa kroz dramsko i filmsko stvaralaštvo U.K.N. „ART-SEF“ Visoko,

– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM, sredstva će se doznačiti Savezu sportskih ribolovnih društava Srednjobosanskog kantona, Travnik, podrška odlasku na „Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu“ u Kaposvar, Mađarska,

– Odluka o utrošku sredstava za nabavku ulaznih vrata u O.Š. „TravniK“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 2.995,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „FTM“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluka o utrošku sredstava za nabavku školskog namještaja u „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.998,36 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Tristar INN“ d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o davanju saglasnosti osnovnoj školi koje realizuju nastavu na bosanskom jeziku za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2017/2018 godinu, za Osnovna škola „Muhsin Rizvić“ Fojnica,

– Odluka o davanju saglasnosti za uvođenje novih relacija u službenih novinama Srednjobosanskog kantona, uvode se nove relacije Lupnica – PŠ Divičani, Carevo Polje – Volijak – OŠ „Berta Kučera“ i Kreševo – Crnići- Bijelovići-Rakova Noga-Kiseljak.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci usluga za projekt „Izgradnja vodovoda Karaula (rezervoar) općina Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 39.272,80 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat „Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže na potezu Bobaši-Đelilovići-Akeljići-MZ Krušćica, općina Vitez“, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 24.573,92 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za „Rekonstrukciju vodovoda Trebišnjica, općina Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 19.989,45 KM, – Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za „Nadogradnju postojeće kanalizacijske mreže, MZ Gračanica“ dionica Bešića kuća, općina Bugojno, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „TabakPlast“ d.o.o. Tomislavgrad, sa visinom ponude od 14.216,55 KM.

 

                                                                        Ured za evropske integracije, fondove, odnose s  javnošću                                                                                                   i kvalitet prema međunarodnom standardu