Travnik: Održana 93. sjednica Vlade SBK-a

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

 

VlaU Travniku je održana 93. sjednica Vlade SBK-a

daNa početku sjednice Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 92. sjednice, 30. i 31. vanredne sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala saglasnost na Inicijativu za izmjenu Zakona o porezima SBK, i uputila u dalju proceduru.

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstva.

 

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

 • Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana javne nabavke i Programa raspodjele i prenosa sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, sa kriterijima  raspodjele sredstava sa pozicije “Poticaji vodoprivredi “ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu.

 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2018. godinu.

 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje i prenos sredstava na račune općina SBK u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava sa pozicije  „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu.

 • Odluka o izdvajanju sredstava  iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz  oblasti vodoprivrede: „Izrada Projektnih zadataka za izradu Elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općina: Bugojno, Fojnica i Jajce“, u iznosu od  4.165,20 KM, najpovoljniji ponuđač je „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo.

 • Odluka o davanju saglasnosti  udruženjima sportskih ribolovaca i građana, za promovisanje sportskog ribolova, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sl. objekata za potrebe ribolovaca, te  za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka i potoka na području SBK/KSB. Odlukom se daje saglasnost udruženjima sportskih ribolovaca i udruženjima građana za promovisanje sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sl. objekata za potrebe ribolovaca, te  za izvođenje radova na čiščenju i uređenju korita rijeka na području SBK/KSB, kako slijedi:

 • UG Klub sportskih ribolovaca Travnik (Čiščenje korita rijeke Lašve u gradskoj zoni Travnika i poribljavanje);

 • SRD Fojnica  (Čiščenje i uređenje korita  rijeka na području općine Fojnica);

 • USR Kreševo  (Čiščenje korita rijeka na području općine Kreševo);

 • USR Novi Travnik  (Čiščenje korita rijeka Jaglenice i Grlovnice i poribljavanje na  području općine Novi Travnik);

 • SRD Donji Vakuf  (Promovisanje sportskog ribolova i takmičarskih aktivnosti na području rijeke Vrbas na kojem djeluje SRD Donji Vakuf);

 • USR Busovača  (Čiščenje korita  rijeke Lašve i uređenje revira, od starog mosta do tvornice ploča „Medijapan“ Busovača i poribljavanje);

 • SRD Bugojno  (Čiščenje i uređenje korita rijeke Vrbas u gradskoj zoni grada Bugojna);

 • USR «VRBAS» Gornji Vakuf/Uskoplje (Čiščenje korita rijeke Vrbas u gradskoj zoni grada G.Vakuf/Uskoplje);

 • USR Vitez (Održavanje i rad  Centra za reprodukciju i revitalizaciju autohtone faune riba   – ribogojilište Kremenik“ za potrebe udruženja SBK/KSB);

 • USR Bila (Čiščenje rijeke Bile kroz naselja: Mehurić, Zagrađe i Gluha Bukovica );

 • USR Kiseljak  (Čiščenje i uređenje korita  rijeke Lepenice, područje općine Kiseljak);

 • USR Zlatovčica Jajce (Čiščenje korita rijeka na području općine Jajce).

 • Odluku o izdvajanju novčane pomoći  za promovisanje sportskog ribolova, za dogradnju i izgradnju  mrijestilišta i sl. objekata za potrebe ribolovaca, te za izvođenje radova na čiščenju i uređenju korita  rijeka i potoka na području SBK/KSB, u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

 • Odluka o izdvajanju sredstava  iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz  oblasti vodoprivrede: „Sanacija obalnih zidova uz rijeku Lašvu, uzvodno od OŠ Travnik do mosta na Piroti, općina Travnik“, u  iznosu od 20.709,00 KM, najpovoljniji ponuđač je GPPD „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju predulaza u PS Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.974,97 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik.

 • Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju predulaza u PS Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.837,16 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Kuprex Interijeri“ d.o.o. Bugojno.

 • Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukcije i sanaciju relejnog objekta „Kraljev grob“ općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 5.317,66 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „SIGMA“ d.o.o. Zenica.

 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku 50 komada pištolja GLOCK 17, Gen4, odlukom se izdvaja iznos od 73.125,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „KM Trade“ d.o.o. Visoko.

 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 2.931,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „TrgoTen“ d.o.o. Travnik.

 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za digitalizaciju radio veze PS Donji Vakuf i PS Kreševo, odlukom se izdvaja iznos od 37.067,94 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „MIBO Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo.

 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim muzičkim/glazbenim školama za VII i VIII mjesec 2018. god., planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 151.666,00 KM za VII i VIII mjesec 2018. godine.

 

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava općini Kiseljak na ime jednokratne pomoći za štetu od požara na autobusima vlasništvo firme „B-Tours“ iz Kiseljaka, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM.

 • Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce na ime jednokratne novćane pomoći za štetu od požara na stambenom objektu i sredstvima za rad vlasništvo Frane Šimunovića, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM

 • Odluka o davanju saglasnosti na Dopunu plana javnih nabavku za Kantonalnu upravu za civilnu zaštitu za 2018. godinu.

Usvojen je Izvještaj Načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za projekat „Sanacija klizišta na lokalitetu MZ Zaselje, općina Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca, donijela slijedeće:

 • Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju centra za psiho-socijalno liječenje boraca, programom se utvrđuju uslovi i postupak utroška sredstava.

 • Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženja branioca, odlukom se izdvaja iznos od 72.000,00 KM.

 • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 12.000,00 KM.

 • Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 1, 2 i 4., data je saglasnost za potpisivanje aneksa ugovora sa dosadašnjim dobavljačem do okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge banjsko-klimatskog liječenja za 2018. godinu.

 

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću, i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za uslugu certificiranja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 institucija javne uprave.

 

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK je predložio, a Vlada SBK donijela:

 • Odluku o izmjeni Plana Centralne javne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2018. godinu.

 • Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK za 2018. godinu za nabavku kancelarijskog materijala i opreme, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 502.515,00 KM.

 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji prostorija ministarstva, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 3.510,00 KM.

 • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku putničkog automobila za potrebe Službe za zajedničke poslove SBK, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 35.100,00 KM.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za potpisivanje ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije sa Unis Energetikom d.o.o. Sarajevo, podružnica Travnik. Navedeni ugovor se odnosi na grijanje poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo obrazovanja, znansoti, kulture i športa u ulici Erika Brandisa 16I ( Odjel za autoškole i vozačke ispite).

 

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:

 • Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik- stručni nadzor nad izgradnjom srednje škole, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.564,00 KM.

 • Saglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik- Izrada ograde oko igrališta, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 5.997,42 KM.

 • Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i za zaključivanje ugovora za OŠ „Novu Bila“ Nava Bila- Izvođenje radova na rekonstrukciji krova, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Braća Karić“ d.o.o. Zenica.

 • Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Berta Kučera“ Jajce- Nabava sportske opreme, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem TR „Libra“ Janja.

 • Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Travnik“ Travnik i OŠ „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik- Izvođenje radova na zamjeni podnih podloga, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce.

 • Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za „Drugu osnovnu školu“ Bugojno- Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Arcon-In“ d.o.o. Zenica.

 • Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za „Srednju stručnu školu“ Bugojno- Opšivanje krova limom i izrada ventilacije na krovu i izrada oluka, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem OR „Halilović“ (krovopokrivači), Bugojno.

 • Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta- Adaptacija uredskih prostorija, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.735,04 KM.

 • Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje- Montaža peći centralnog grijanja, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Dadic Promet“ d.o.o. Bugojno.

 

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupku javne nabavke za renoviranje i izgradnju zgrade arhivskog depoa, nastavak projekta izgradnje projekta, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 250.000,00 KM.

 

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju Kantonalnog javnoj pravobranilaštva o sudskim postupcima protiv škola zbog povreda prava iz radnog odnosa.

 

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u julu 2018. godine i Izvještaji o radu Inspekcija za prvu sjednicu u julu 2018. godine.

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT – 4), odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM općini Busovača, za sufinansiranje izgradnje pristupnog puta za poslovne objekte u MZ Bukovici.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ua nabavku novog višeslojnog sistema za kompjuterizovanu tomografiju 32 rekonstruirana slova (CT sistem) za potrebe Hrvatske bolnice „Dr fra Mato Nikolić“ Nova Bila, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „MEDIT“ d.o.o. Sarajevo.

 

Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FbiH za 2018. godinu, SBK je dodijeljeno 500.00,00 za nastavak izgradnje srednje škole u Travniku.Vlada SBK donijela je Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za nastavak izgradnje srednje škole u Travniku, iz Budžeta SBK za 2018. godinu, kapitalni transferi, izdvaja se iznos od 500.000,00 KM općini Travnik za sufinansiranje projekta od značaja za kanton, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću