Protestno pismo načelnika Hasana Ajkunića

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Poštovana/Poštovani,

Sa ogorčenjem i neskrivenim nezadovoljstvom saznali smo da je, protivno našim ranije iznesenim stavovima, Federalno ministarstvo turizma i okoliša zakazalo Javnu raspravu o studiji o utjecaju na okoliš Regionalne sanitarne deponije na lokalitetu Rudnika uglja „Gračanica“, koja bi se trebala održati u srijedu, 02.12.2015. godine u Gornjem Vakufu-Uskoplju.

Iako su Vam poznati razlozi našeg nezadovoljstva i zahtjeva da se obustave sve dalje aktivnosti vezano za izgradnju deponije na lokalitetu Rudnik uglja „Gračanica“, ovom prilikom ukazujemo na sljedeće:

1. Općina Bugojno nije bila uključenja u proces identifikacije mogućih lokaliteta i odabira potencijalne lokacije za izgradnju Regionalne sanitarne deponije, lokalitet Rudnika uglja „Gračanica“, o čemu se izjasnilo i Općinsko vijeće Bugojno na sjednici održanoj 29.04.2014. godine na kojoj je i donijelo Zaključak protiv izgradnje deponije, broj: 02-02-01740-14, koji u prilogu dostavljamo.

2. Predložena lokacija, prema nalazu vještaka geodetske struke, u potpunosti je nepovoljna za lokaciju Regionalne sanitarne deponije zbog male udaljenosti od stambenih objekata u naseljenim mjestima, u kojima trenutno, na udaljenosti manjoj od 500 m, živi minimalno 3.000 stanovnika općine Bugojno.

3. Izgradnjom deponije na lokalitetu koji je od rijeke Vrbas udaljen oko 300 m, direktno je ugroženo kompletno stanovništvo ne samo predmetnog lokaliteta, nego i cijelog nizvodnog toka rijeke Vrbas, a dodatno i zbog činjenice da je predmetni lokalitet na višoj nadmorskoj visini u odnosu na rijeku Vrbas, što ukazuje da bi se sve otpadne vode iz deponije direktno slijevale u rijeku Vrbas koja se ubraja u vode prve kategorije sliva rijeke Save, čime se direktno krše odredbe Konvencije o zaštiti rijeke Dunav i Okvirni sporazum o slivu rijeke Save.

4. Ugroženost kompletnog stanovništva općine Bugojno ogleda se i u činjenici da je predmetni lokalitet na višoj nadmorskoj visini od trase vodovoda „Kruščica“ iz kojeg se snabdijeva kompletno stavovništvo općine Bugojno, a koja je od predloženog lokaliteta udaljena svega oko 300 m.

5. Činjenica da područje oko predložene lokacije za izgradnju Regionalne sanitarne deponije čini izuzetno kvalitetno poljoprivredno obradivo zemljište ide u prilog ugroženosti kompletnog stanovništva općine Bugojno koje trenutno egzistira od poljoprivredne proizvodnje, tradicionalno uzgajajući kupus, zatim jagodičasto voće, žitarice i druge kulture čija proizvodnja nije moguća bez sistema intenzivnog navodnjavanja koje osigurava rijeka Vrbas, mnoga izvorišta i podzemne vode lokaliteta.

6. Privredni oporavak koji općina Bugojno bilježi zadnjih godina prvenstveno razvojem poljoprivrede kojom se bavi i od koje trenutno živi više od 50% stanovnika, kao i razvojem turizma baziranog na korištenju prirodnih (jezero Zanesovići) i kulturno-historijskih potencijala (nacionalni spomenici Rustempašića kula i Sulejmanpašića kula), izgradnjom deponije na predmetnom lokalitetu u potpunosti bi bio zaustavljen a stanovništvo općine dovedeno u stanje socijalne ugroženosti.

7. U prilog našem zahtjevu da se obustave sve daljnje aktivnosti vezane za izgradnju Regionalne sanitarne deponije na lokalitetu Rusnik uglja „Gračanica“, idu i svi zahtjevi za obustavu aktivnosti ili zabranu izgradnje koje smo kontinuirano primali od različitih zainteresovanih strana, institucija, organizacija, udruženja građana i neformalnih grupa građana, kao što su: MZ Gračanica, MZ Odžak, Udruženje građana prijatelji prirode „Ekoelement“ općine Bugojno, Sportsko-ribolovno društvo Bugojno, Grad Banja Luka, Općina Laktaši, MZ Pajić Polje Općina Gornji Vakuf-Uskoplje i drugi, koje su istovremeno podnosili i na adrese mnogih drugih domaćih institucija i međunarodnih organizacija uključujući i Ured Svjetske banke u BiH koji u svom odgovoru navodi da se nijedan projekat neće provesti bez kompletne Studije izvodljivosti i saglasnosti svih zainteresiranih općina, što podrazumijeva i Općinu Bugojno.

Općina Bugojno podržava napore Federalnog ministarstva turizma i okoliša na iznalaženju lokacije za izgradnju Regionalne sanitarne deponije ali ni u kom slučaju ne podržava odabir lokacija koje ugrožavaju zdravlje, vodnosnabdijevanje pitkom vodom i egistenciju stanovništva općine Bugojno i šireg regiona, kao i floru i faunu rijeke Vrbas.

Naglašavamo da, ukoliko se ne postupi po zahtjevu mjesnih zajednica koje gravitiraju uz lokalitet predložen za regionalnu deponiju, i svih drugih subjekata koji su izrazili svoje protivljenje izgradnji Regionalne sanitarne deponije na predloženoj lokaciji, postoji ogroman rizik da će svi građani Bugojna poduzeti zakonom dozvoljene mjere za zabranu izgradnje deponije, uključujući i represivne mjere kao što su blokada saobraćajnica i prilaznih puteva koji vode kroz općinu Bugojno do lokaliteta predloženog za deponiju.

  Također, ovom prilikom zahtijevamo da se naziv Općina Bugojno isključi iz sve dokumentacije i komunikacije vezane za Rudnik uglja „Gračanica“, kao lokalitet predložen za izgradnju Regionalne sanitarne deponije.

NAČELNIK

Hasan Ajkunić, prof.

Prilog:

1. Zaključak Općinskog vijeća Bugojno broj: 02-02-01740-14 od 29.04.2014. godine

2. Nalaz vještaka geodetske struke broj: 76/14 od 10.10.2014. godine

3. Zahtjev mjesne zajednice Gračanica i mjesne zajednice Odžak za zabranu izgradnje Regionalne deponije smeća na lokaciji Rudnik Gračanica zaprimljen 18.04.2014. godine pod brojem: 06-23-1614-14;

4. Zapisnik sa sastanka Savjeta mjesne zajednice Gračanica zaprimljen 20.05.2014. godine zaprimljen pod brojem: 01-23-1614-14;

5. Zahtjev gradonačelnika grada grada Banja Luka za obustavljanje aktivnosti na izgradnji Sanitarne deponije na lokaciji Rudnika „Gračanica“ u općini Bugojno zaprimljen 06.06.2014. godine pod brojem: 01-23-1614-14;

6. Zahtjev načelnika opštine Laktaši za obustavljanje aktivnosti na izgradnji Sanitarne deponije na lokaciji Rudnika „Gračanica“ u općini Gornji Vakuf-Uskoplje zaprimljen 04.08.2014. godine pod brojem: 01-23-1614-14;

7. Odluka MZ Pajić Polje, općina Gornji Vakuf-Uskoplje i Peticija sa potpisima 1.213 mještana mjesnih zajednica Gračanica, Odžak i Pajić Polje, zaprimljen 10.12.2014. godine pod brojem: 01-23-1614-14;

8. Akt Svjetske banke upućen predsjedniku mjesne zajednice Pajić Polje, zaprimljen 19.01.2015. godine pod brojem: 02-23-1614-14.

PISMO ADRESIRANO:

Broj predmeta: 01-23-01614-14
Broj akta: AH424-005
Datum: 30.11.2015. godine
Mjesto: Bugojno
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Alipašina 41, 71000 Sarajevo
n/r gdin Fadil Novalić, Premijer

FEDERALNO MINISTARSTVO TURIZMA I OKOLIŠA
Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
n/r gđa Edina Đapo, Ministar
THE WORLD BANK
Fra Anđela Zvizdovića 1/B-17 71000 Sarajevo
n/r šef Ureda u BiH